Musikvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna

- ha kännedom om och insikt i olika skeden av den västerländska musikens historia i stora drag,

- känna till musikteoretiska grundbegrepp, ha insikt i satslärans och funktionsanalysens grunder samt kunna genomföra elementära musikanalyser,

- ha tillägnat sig förståelse för musikvetenskapliga synsätt och metoder,

- kunna redovisa elementära kunskaper på ett antal musikvetenskapliga delområden,

- visa insikt i musiketnologiska problem och metoder och ha kunskap om några valda musikkulturers förutsättningar och villkor,

- kunna söka information från olika typer av källor samt förstå olika källors informationsvärde.

Innehåll

Delkurs 1. Musikhistoria från antiken till ca 1800 (7.5 högskolepoäng).

Delkursen ska ge en översikt över den västerländska konstmusiken i dess historiska, kulturella, sociala och stilhistoriska sammanhang från antiken till ca 1800.

Delkurs 2. Musikhistoria från ca 1800 till nutid (7.5 högskolepoäng).

Delkursen ska ge en översikt över den västerländska konstmusikens och populärmusikens historia i dess kulturella, sociala och stilhistoriska sammanhang från ca 1800 till nutid.

Delkurs 3. Musikteorins grunder (7.5 högskolepoäng).

Delkursen ska ge en introduktion om musikteorins grundläggande begrepp och metoder, grundläggande kunskaper i satslära och funktionsanalys samt introduktion till formläran.

Delkurs 4. Musiketnologi: afrikansk- amerikansk musik (7.5 högskolepoäng).

Delkursen behandlar musikkulturer i Afrika och afrikansk-amerikanskt influerad musik, som jazz och rock, samt elementära musiketnologiska problem och metoder. Studium, genom analys av musikexempel, av musiken i några valda kulturer samt dess användningar och funktioner.

Alternativ till delkurs 4. Musiketnologi: världsmusik (7.5 högskolepoäng)

Delkursen ska ge en översikt över musikkulturer i världen samt elementära musiketnologiska problem och metoder genom studium av några utvalda musikkulturer. Studium och analys av musikexempel, användningar och funktioner.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, musiklyssning, video, arbetsuppgifter i grupp och individuellt.

Examination

Muntliga redovisningar, hemuppgifter och skriftliga prov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin