Musikvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 24 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Mål

HT: Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

- självständigt kunna genomföra historiskt grundade beskrivningar och tolkningar av musikverk eller musikframföranden i skriftlig form.

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap.

- behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850, samt kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå.

- notera melodier och ackordföljder av enklare slag.

- belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp.

- redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv.

- identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

VT: Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

- självständigt kunna genomföra historiskt grundade beskrivningar och tolkningar av musikverk eller musikframföranden i skriftlig form.

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap.

- genomföra musikanalyser på elementär nivå.

- i stora drag redogöra för musikskriftställeriets historia och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik.

- bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

- redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer.

- presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Inom kursen läses

Start HT

Västerländsk konstmusik, 7,5 hp

Kursen är en orientering i den västerländska konstmusikens historia. Den består i en kronologisk genomgång med exempel på musik som är representativ för respektive epok, kombinerat med en problematisering av hur musiken relaterar sig till det samhälle där den kommit till och brukats.

Musikteori: , 7,5 hp,

Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys. Gehör: transkriptionsövningar.

Väldsmusik 7,5 hp

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Fördjupningskurs i musikhistoria: "Fem musikhistoriska fallstudier", 7,5 hp

Inom kursen närstuderas ca fem utvalda musikverk eller musikaliska framföranden från olika tider och iljöer. Stor vikt läggs på musikens strukturella utformning, men även på de historiska sammanhang i vilka den fungerat och på relationen mellan musik och samhälle.

Start VT

Västerländsk konstmusik, 7,5 hp

Kursen är en orientering i den västerländska konstmusikens historia. Den består i en kronologisk genomgång med exempel på musik som är representativ för respektive epok, kombinerat med en problematisering av hur musiken relaterar sig till det samhälle där den kommit till och brukats.

Musikteori, 7,5 hp

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Musiken i det populära, 7,5 hp

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Fördjupningskurs i musikhistoria: "Musik, kritik och historieskrivning", 7,5 hp

Kursen är tematiskt upplagd och behandlar ur olika aspekter texter om musik, exempelvis historiografi, musikkritik, musikdebatter med mera. Både konstmusik, populärmusik och traditionell musik studeras. Betoningen ligger på den moderna tiden. Exempel på teman som behandlas är

- begreppsbildning och begreppshistoria

- mediernas historia och betydelse

- kulturell kontext och genusfrågor

- värdekulturer och värderingar

- kanonbildning, och kritik mot densamma

Western art music 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

Beskrivning

Kursen är en orientering i den västerländska konstmusikens historia. Den består i en kronologisk genomgång med exempel på musik som är representativ för respektive epok, kombinerat med en problematisering av hur musiken relaterar sig till det samhälle där den kommit till och brukats.

Undervisning

Campuskursen: föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Distanskursen: webbaserad undervisning.

Examination

Campuskursen: muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter och gruppuppgifter.

Kursen ges under både höst- och vårterminen.

Verkstudier och musikanalys, 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå.

Innehåll

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner. Distanskursen: webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Examination

Campuskursen: aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda inlämningsuppgifter. Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

In-deapth course in music history 7,5 hp

Höstterminen: "Fem musikhistoriska fallstudier"

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenterna

- självständigt kunna genomföra historiskt grundade beskrivningar och tolkningar av musikverk eller musikframföranden i skriftlig form

- kunna söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap

Beskrivning

Inom kursen närstuderas ca fem utvalda musikverk eller musikaliska framföranden från olika tider och iljöer. Stor vikt läggs på musikens strukturella utformning, men även på de historiska sammanhang i vilka den fungerat och på relationen mellan musik och samhälle.

Undervisning

Campuskursen: föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskursen: webbaserad undervisning.

Examination

Campuskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar.

Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Vårterminen: "Musik, kritik och historieskrivning"

(Obs! ges ej på distans)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- i stora drag kunna redogöra för musikskriftställeriets historia och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik

- bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form

Beskrivning

Kursen är tematiskt upplagd och behandlar ur olika aspekter texter om musik, exempelvis historiografi, musikkritik, musikdebatter med mera. Både konstmusik, populärmusik och traditionell musik studeras. Betoningen ligger på den moderna tiden. Exempel på teman som behandlas är

- begreppsbildning och begreppshistoria

- mediernas historia och betydelse

- kulturell kontext och genusfrågor

- värdekulturer och värderingar

- kanonbildning, och kritik mot densamma

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter.

Harmony and harmonic analysis 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall

- studenten behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850

- kunna notera melodier och ackordföljder av enklare slag.

Innehåll

Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/ funktionsanalys-beteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys. Gehör: transkriptionsövningar.

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner. Distanskursen: webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Examination

Campuskursen: skriftliga prov.

Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Kursen ges på höstterminen.

World Music 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp

- redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv

- identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Innehåll

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Undervisning

Campuskurs: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskurs: Webbaserad undervisning via lärplattformen Ping Pong. Kursen har fasta inlämningsdatum för examinerande uppgifter i övrigt är studietakten obunden inom terminen.

Examination

Campuskurs: Skriftliga hemtentamina, seminarieuppgifter, aktivt deltagande i seminarier.

Distanskurs: Fullgjorda inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i diskussionsforum.

På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd. För att få högre betyg än godkänd krävs att uppgifterna lämnas in inom angiven tid.

Kursen ges på höstterminen

Music in the popular 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer.

- presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Undervisning

Campuskursen: föreläsningar, seminarier samt musiklyssning och arbetsuppgifter i grupp och individuellt. Distanskursen: webbaserad undervisning.

Examination

Campuskursen: muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Närvaro vid examininatoriska seminarier, samt 80 % närvaro vid övrig undervisning krävs för betyg i kursen.

Undervisning

Campuskursen: föreläsningar, seminarier samt musiklyssning och arbetsuppgifter i grupp och individuellt. Distanskursen: webbaserad undervisning.

Examination

Campuskursen: muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Närvaro vid examininatoriska seminarier, samt 80 % närvaro vid övrig undervisning krävs för betyg i kursen.

Övriga föreskrifter

På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd. För att få högre betyg än godkänd krävs att uppgifterna lämnas in inom angiven tid.

Kursen kan inte ingå tillsammans med kursen Musikteori 1 i kandidatexamen.

Uppläggning av distanskurs:

Observera att distanskursen inte ger samma valfrihet i momenten som campuskursen utan består av delkurserna: Västerländsk konstmusik, 7,5 hp, Musikteori, 7,5 hp, Världsmusik, 7,5 hp, och Musikhistorisk fördjupning, 7,5 hp. Kursen genomförs helt på distans. Lektionsmaterialet finns på universitetets webbplattform PingPong. Du behöver ett studentkonto på universitetets datanät för att få tillgång till denna. Parallellt med lektionerna läser du in kursboken och har möjlighet att ställa frågor till lärarna. Några gruppuppgifter ingår som görs på nätet. Examinationen består av skriftliga hemuppgifter som skickas in för bedömning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin