Engelska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 19 september 2012
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi samt ha insikt i uttalsregler och förhållandet mellan stavning och uttal. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga begrepp och teorier. Studenten ska även kunna läsa och analysera engelskspråkig litteratur.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Språkstruktur (8 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- kunna identifiera och använda grundläggande grammatisk terminologi

- kunna identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana som skiljer sig åt mellan engelska och svenska, samt kunna använda dessa

- kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion och i översättning

- kunna redogöra för engelskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster

- kunna visa kunskap om skillnader mellan engelsk stavning och uttal samt särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska, i såväl stavning som uttal

- ha ett brett ordförråd i akademisk engelska, vilket visas i muntlig och skriftlig produktion och kunna visa kunskap om ordbildning

- kunna använda relevanta lexika

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska (7 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna skriva sammanhängande prosa på engelska utan något större antal språkliga fel

- kunna logiskt strukturera idéer i tal och skrift

- kunna anpassa texten till formella stilnivåer

- kunna självständigt revidera en skrivuppgift efter att ha inhämtat kritiska synpunkter

- kunna kritiskt läsa och kommentera andras texter

- kunna använda citat och referenser för att dokumentera källor

Delkurs 3. Introduktion till engelsk språkvetenskap (5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna visa förståelse för vad språkvetenskapen och dess huvudriktningar är

- kunna visa grundläggande kunskap om engelska språkets ljudsystem

- kunna visa grundläggande kunskap om språkvetenskapliga teorier inom fonologi, morfologi, syntax, semantik, pragmatik, diskursanalys, sociolingvistik, samt första- och andraspråksinlärning

- kunna tillämpa språkvetenskapliga analysmetoder på engelsk text

Delkurs 4. Litteratur (10 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna visa god förmåga att läsa litterära texter på engelska

- kunna presentera analyser och tolkningar av litterära texter, såväl muntligt som skriftligt, på god engelska

- kunna använda vedertagen kritisk terminologi vid analysen av litterära texter

- kunna ge stöd för sin tolkning av en text med hänvisningar till texten

- kunna visa medvetenhet om genusperspektivets betydelse vid läsningen av en text

- kunna placera en text i dess socio-kulturella sammanhang

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Språkstruktur, 8 hp

Delkurs 1 inriktas på språkets uppbyggnad, dess grammatiska och fonetiska strukturer, men även ordkunskap, ordbildning och översättning ingår.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska, 7 hp

Delkursen belyser de centrala aspekterna av skrivandet i formella och akademiska sammanhang och erbjuder studenten möjlighet att öva sina färdigheter i formellt skrivande. Delkursen består av två moment: en kort och intensiv fas med fler föreläsningar och seminarier (2 hp), och en längre fas med handledning i små grupper (5 hp).

Delkurs 3: Introduktion till engelsk språkvetenskap, 5 hp

Språkvetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt språk. Delkursen introducerar och utvecklar språkvetenskapliga begrepp och teorier. Språkljuden studeras inom fonetik. De strukturella byggstenarna och dessa byggstenars betydelse för människans språk behandlas inom fonologi, morfologi, syntax och semantik. Modeller för hur människor interagerar med hjälp av språk studeras inom pragmatik, diskursanalys och sociolingvistik. Vidare behandlas olika typer av språkinlärningsteorier, både inom första- och andraspråksinlärning.

Delkurs 4. Litteratur, 10 hp

Delkurs 4 ägnas åt läsning och analys av engelskspråkig litteratur. Delkursen består av två moment där det första är gemensamt för alla studenter. Detta moment är en introduktion till att läsa och tolka olika litterära genrer, såsom romaner, noveller, poesi och drama (5 hp). Därefter följer det andra momentet där studenten kan välja ett av två teman (5 hp).

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts. På delkurs 2 tillkommer dessutom handledning och genomgång av övningsuppsatser. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 18 av 30 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska B gäller att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på tre av de fyra delkurserna där delkurserna 1 och 2 skall ingå. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser.

Resultat som är fem år eller äldre äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska LS, HS1, T1, kurser som ingår i kurspaketet Praktisk Engelska (30 hp) eller med kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 7,5 eller 15 högskolepoäng.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin