Musikvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
larsbund, 26 juni 2013
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

- självständigt kunna genomföra historiskt grundade beskrivningar och tolkningar av musikverk eller musikframföranden i skriftlig form.

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap.

- behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850.

- notera melodier och ackordföljder av enklare slag.

- bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Innehållet i de musikhistoriska fördjupningskurserna varierar från termin till termin. Kontakta institutionen för närmare information.

Musikteori A, 7,5 hp

Efter genomgången kurs skall

- studenten behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850

- kunna notera melodier och ackordföljder av enklare slag.

I höstterminens campuskurs och i distanskursen ingår delkursen Världsmusik, 7,5 hp och i vårterminens campuskurs ingår delkursen Musiken i det populära, 7,5 hp. För dessa delkurser gäller följande mål:

Världsmusik, 7,5 hp:

- belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp.

- redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv.

- identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Musiken i det populära, 7,5 hp:

- redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer.

- presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Kursen är en orientering i den västerländska konstmusikens historia. Den består i en kronologisk genomgång med exempel på musik som är representativ för respektive epok, kombinerat med en problematisering av hur musiken relaterar sig till det samhälle där den kommit till och brukats.

Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Innehållet i de musikhistoriska fördjupningskurserna varierar från termin till termin. Kontakta institutionen för närmare information.

Musikteori A, 7,5 hp

Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/ funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys. Gehör: transkriptionsövningar.

Världsmusik 7,5 hp - höstterminen

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Musiken i det populära 7,5 hp - vårterminen

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Undervisning

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Campuskursen: föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskursen: webbaserad undervisning.

Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Campuskursen: föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskursen: webbaserad undervisning.

Musikteori A, 7,5 hp

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner. Distanskursen: webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Världsmusik 7,5 hp

Campuskurs: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskurs: Webbaserad undervisning via lärplattformen Ping Pong. Kursen har fasta inlämningsdatum för examinerande uppgifter i övrigt är studietakten obunden inom terminen.

Musiken i det populära 7,5 hp

Föreläsningar, seminarier samt musiklyssning och arbetsuppgifter i grupp och individuellt.

Examination

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Campuskursen: muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov.

Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter och gruppuppgifter.

Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Campuskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar.

Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Musikteori A, 7,5 hp

Campuskursen: skriftliga prov.

Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Världsmusik 7,5 hp

Campuskurs: Skriftliga hemtentamina, seminarieuppgifter, aktivt deltagande i seminarier.

Distanskurs: Fullgjorda inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i diskussionsforum.

Musiken i det populära 7,5 hp

Muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov.

Övriga föreskrifter

På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd.

Kursen kan inte ingå tillsammans med kursen Musikteori 1 eller kursen Världsmusik i kandidatexamen.

Uppläggning av distanskursen

Kursen genomförs helt på distans. Lektionsmaterialet finns på universitetets webbplattform PingPong. Du behöver ett studentkonto på universitetets datanät för att få tillgång till denna. Parallellt med lektionerna läser du in kursboken och har möjlighet att ställa frågor till lärarna. Några gruppuppgifter ingår som görs via nätet. Examinationen består av skriftliga hemuppgifter som skickas in för bedömning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin