Musikvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- kunna redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang

- kunna beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen

- självständigt kunna genomföra historiskt grundade beskrivningar och tolkningar av musikverk eller musikframföranden i skriftlig form

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap

- kunna tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats

- kunna tillämpa funktionsanalys på dur-/molltonal musik

- utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag

- kunna bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

- redogöra för huvuddragen i den västerländska konstmusikens historia med avseende på centrala aktörer och verk, genrer och stilar, samt musikens samhälleliga och institutionella sammanhang.

- beskriva och bestämma musik ur den västerländska konstmusiktraditionen.

Fördjupningskurs i musikvetenskap 7,5 hp

Innehållet i de musikvetenskapliga fördjupningskurserna varierar från termin till termin. Kontakta institutionen för närmare information.

Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Efter genomgången kurs skall

- kunna tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats

- kunna tillämpa funktionsanalys på dur-/molltonal musik

- utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag

Under höstterminens kurs ingår delkursen Världsmusik, 7,5 hp och under vårterminens kurs ingår delkursen Musiken i det populära, 7,5 hp. För dessa delkurser gäller följande mål:

Världsmusik, 7,5 hp:

- belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp.

- redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv.

- identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Musiken i det populära, 7,5 hp:

- redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer.

- presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Kursen är en orientering i den västerländska konstmusikens historia. Den består i en kronologisk genomgång med exempel på musik som är representativ för respektive epok, kombinerat med en problematisering av hur musiken relaterar sig till det samhälle där den kommit till och brukats.

Fördjupningskurs i musikvetenskap 7,5 hp

Innehållet i de musikvetenskapliga fördjupningskurserna varierar från termin till termin. Kontakta institutionen för närmare information.

Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Delkursen består av tre moment: satslära, harmonisk analys och gehör. Satslära, eller harmonilära som ämnet också kallas, handlar om ackords uppbyggnad och hur de förbinds med varandra. Satsläran omfattar ackordtyper och stämföringsprinciper från den västerländska konstmusiken under tiden ca 1700-1900. Detta studeras genom att arbeta med fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar. Harmonisk analys går ut på att kunna se ackord i noterad musik och beskriva de tonartssammanhang de ingår i. Det görs främst med hjälp av funktionsbeteckningar (exempelvis T, S och D). I gehörsmomentet övas förmågan att utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag.

Världsmusik 7,5 hp - höstterminen

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Musiken i det populära 7,5 hp - vårterminen

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Undervisning

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Fördjupningskurs i musikvetenskap 7,5 hp

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner samt övningar på dator. Distanskursen: webbaserad undervisning.

Världsmusik, 7,5 hp

Campuskurs: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Distanskurs: Webbaserad undervisning. Kursen har fasta inlämningsdatum för examinerande uppgifter i övrigt är studietakten obunden inom terminen.

Musiken i det populära, 7,5 hp

Föreläsningar, seminarier samt musiklyssning och arbetsuppgifter i grupp och individuellt.

Examination

Västerländsk konstmusik 7,5 hp

Skriftliga prov och seminarieuppgifter.

Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Inlämningsuppgifter och seminarieuppgifter.

Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Campuskursen: skriftligt prov och skriftliga uppgifter

Distanskursen: inlämningsuppgifter

Världsmusik, 7,5 hp

Campuskurs: skriftliga hemtentamina och seminarieuppgifter.

Distanskurs: inlämningsuppgifter.

Musiken i det populära, 7,5 hp

muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå tillsammans med kursen Musikteori 1 eller kursen Världsmusik i kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin