Engelska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2020
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga begrepp och teorier. Studenten ska även kunna läsa och analysera engelskspråkig litteratur. Studenten ska också ha förvärvat grundläggande kunskaper om samhällsförhållanden i den engelskspråkiga världen.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • förstå världsengelskans mångfald och utveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv
 • ha grundläggande kunskap om engelska i världen med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter
 • tillägna sig olika kulturella och litterära uttrycksformer på engelska samt kritiskt granska de värderingar som finns implicit i texter
 • redogöra för ovannämnd kunskap både muntligt och skriftligt.

Delkurs 2. Språkstruktur 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • förstå och använda grundläggande grammatisk och fonetisk terminologi
 • identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana där engelska och svenska skiljer sig åt
 • tillämpa grammatiska regler för att producera korrekt standardengelska
 • förklara och tillämpa engelskans ljudsystem och betoningsmönster
 • beskriva de engelska språkljuden samt särskiljande drag mellan brittiskt och amerikanskt uttal
 • identifiera och tillämpa strukturer för engelskans ordbildning.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • nämna och beskriva språkvetenskapens huvudinriktningar
 • förklara grundläggande språkvetenskapliga teorier och fenomen inom fonologi, morfologi, grammatik och syntax, semantik, pragmatik, diskursanalys, sociolingvistik, historisk lingvistik, dialektologi samt första- och andraspråksinlärning, med särskild tonvikt på engelskans egenskaper, användning och utveckling
 • definiera och använda viktiga språkvetenskapliga termer
 • tillämpa språkvetenskapliga analysmetoder på engelsk text
 • sammanfatta språkvetenskaplig forskning i skrift på i huvudsak korrekt engelska inom en given huvudinriktning
 • använda vedertagna språkvetenskapliga metoder för att referera till sekundärkällor i löpande text såväl som i en källförteckning.

Delkurs 4. Världslitteratur på engelska 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa god förmåga att läsa litterära texter på engelska
 • presentera analyser och tolkningar av litterära texter, såväl muntligt som skriftligt, på korrekt engelska
 • ge stöd för sin tolkning av en text med hänvisningar till texten
 • förklara hur texter reproducerar eller problematiserar sociala, kulturella och politiska värdestrukturer
 • förstå relationen mellan text och kontext.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen 7,5 hp

Vad innebär det att studera engelska ur ett globalt perspektiv? Det engelska språket får allt större spridning i världen. Det övergripande syftet med kursen är ökad förmåga att reflektera över engelska språkets spridning i världen i förhållandet till ett antal samhällskontexter. Denna tvärvetenskapliga kurs låter studenterna bekanta sig med begreppet global engelska som studieämne, visar dem olika sätt att förstå de många platser där vi stöter på engelska, och undersöker hur det engelska språket och dess litterära och kulturella uttryck förvandlas i globaliseringsprocessen.

Delkurs 2. Språkstruktur 7,5 hp

Delkursen behandlar språkets uppbyggnad och struktur, med fokus på engelskans grammatik och ljudsystem. Vidare ingår moment i översättning från svenska till engelska, samt ordbildning. Kursen har delvis ett kontrastivt perspektiv där engelskans grammatiska och fonetiska struktur jämförs med svenskans.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk 7,5 hp

Språkvetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt språk. Delkursen introducerar, beskriver, tillämpar och utvecklar språkvetenskapliga begrepp och teorier. De strukturella byggstenarna och dessa byggstenars betydelse för människans språk behandlas inom fonologi, morfologi, syntax och semantik. Modeller för hur människor interagerar med hjälp av språk studeras inom pragmatik, diskursanalys, dialektologi och sociolingvistik. En kort introduktion ges till engelskans historiska utveckling. Vidare behandlas olika typer av språkinlärningsteorier, både inom första- och andraspråksinlärning. Förmågan att sammanfatta och referera till språkvetenskaplig forskning tränas genom skrivuppgifter som också anknyter kursens innehåll till aktuell forskning.

Delkurs 4. Världslitteratur på engelska 7,5 hp

Kursen utforskar den engelskspråkiga världslitteraturen i förhållandet till epokgörande världsbildsskiften från andra världskriget och fram till idag. Kursen introducerar studenten till analysmetoder av olika typer av text, såsom romaner, noveller, poesi, drama, serieromaner och film. Under kursens gång undersöker vi texternas förutsättningar att ge uttryck för feministiska, postkoloniala och marginaliserade perspektiv och frågeställningar i ett samhälle präglat av ökad migration och globalisering.

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov (salstentamina) enligt nedan. Om sä̈rskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 22,5 av 30 hp. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Delkurs 1

Delkursen examineras genom skriftliga hemuppgifter och muntliga presentationer.

Delkurs 2

Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och en salstenta.

Delkurs 3

Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och en salstenta.

Delkurs 4

Delkursen examineras genom skriftliga hemuppgifter och en uppsats.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska B1 gäller normalt att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på tre av de fyra delkurserna där delkurs 2 skall ingå. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser.

Resultat som är fem år eller äldre äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska LS, HS1, T1, kurser som ingår i kurspaketet Praktisk Engelska (30 hp) eller med kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 7,5 eller 15 högskolepoäng.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin