Dietistprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, SDI1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SDI1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2020
Diarienummer
SAMFK 2020/13 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Dietistprogrammet är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och leder till dietistexamen.

Utbildningen som är såväl teoretiskt forskningsförankrad som kliniskt orienterad ges i samarbete med flera institutioner vid samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Syfte

Studierna vid dietistprogrammet syftar till att studenterna skall utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition samt beteendevetenskap som utgör en grund för dietistens legitimationsbehörighet och arbete inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen skall utveckla de studerandes förmåga att identifiera, kritiskt analysera och lösa kost- och nutritionsrelaterade problem hos individ och i samhället. Studenten skall även utveckla förmågan att självständigt initiera och föreslå förbättringar och då ta hänsyn till matlagnings- och livsmedelsteknologiska, kulturella, sociala, psykologiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vidare skall de studerande utveckla förmågan att, utifrån den fysiologiska och kliniska bilden, utreda, föreslå, följa upp och dokumentera adekvat kost- och nutritionsbehandling vid sjukdom och preventiv hälsovård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt skall de studerande kunna skapa goda relationer till patienter och deras anhöriga samt förstå de mekanismer som påverkar vårt beteende och vår vilja till förändring.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

För dietistexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som dietist. Efter genomgånget program skall studenten (i enlighet med examensbeskrivning i Högskoleförordningen 1993:100, SFS 2006:1053, bilaga 2):

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten undersöka och bedöma näringsintag, näringstillstånd och näringsbehov,
 • visa förmåga att planera och hantera nutritionsbehov för olika grupper i samhället samt förmåga att utbilda och informera om kost och hälsa,
 • visa förmåga att förebygga, utreda, bedöma, behandla och utvärdera kost- och nutritionsrelaterade problem, symptom och sjukdomar,
 • visa förmåga att initiera och använda nya metoder inom området,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera vidtagna åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet har en fast studiegång och innehåller:

1. Kostvetenskap A: Nutrition 30 hp

2. Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap 15 hp, Dietetikens grunder 15 hp

3. Nutrition och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp

4. Psykologi för dietister AI 15 hp, Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp

5. Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat 7,5 hp, Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder 7,5 hp, Dietetik och klinisk nutrition II 7,5 hp och Dietetik och klinisk nutrition III 7,5 hp

6. Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik 15 hp och Kostvetenska C: Examensarbete C 15 hp.

Platsgaranti ges till kurser som är obligatoriska i programmet, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet till respektive kurs.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under utbildningen möter studenterna dietistens arbete i den kliniska vardagen, detta främst under termin 6 som handledd utbildning inom kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och 30 hp innebär en termins arbete. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, auskultering, studiebesök och handledd klinisk utbildning. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro vilket anges i studiehandling/schema för olika kurser. Där anges också formerna för möjlighet att inhämta obligatoriska moment vid t.ex. sjukdom. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten (PM, uppsats) eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för kurstillfället anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle. Efter genomgången och avklarad kurs erhålles betygen godkänd eller väl godkänd. Undantag är kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, som efter genomgången och avklarad kurs ger betyget godkänd.

Examen

Slutförda studier inom programmet i sin helhet leder till dietistexamen om 180 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin