Dietistprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, SDI1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2009/119

Doss 3:1:1

Dietistprogrammet är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och leder till dietistexamen.

Utbildningen som är såväl teoretiskt forskningsförankrad som kliniskt orienterad ges i samarbete med flera institutioner vid samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna.

MÅLBESKRIVNING/SYFTE

Studierna vid dietistprogrammet syftar till att studenterna skall utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och klinisk näringslära samt beteendevetenskap som utgör en grund för dietistens legitimationsbehörighet och arbete inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen skall utveckla de studerandes förmåga att identifiera, kritiskt analysera och lösa kost- och nutritionsrelaterade problem hos individ och i samhället. Studenten skall även utveckla förmågan att självständigt initiera och föreslå förbättringar och då ta hänsyn till matlagnings- och livsmedelsteknologiska, kulturella, sociala, psykologiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vidare skall de studerande utveckla förmågan att, utifrån den fysiologiska och kliniska bilden, utreda, föreslå, följa upp och dokumentera adekvat kost- och nutritionsbehandling vid sjukdom och preventiv hälsovård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt skall de studerande kunna skapa goda relationer till patienter och deras anhöriga samt förstå de mekanismer som påverkar vårt beteende och vår vilja till förändring.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter genomgånget program ska studenten:

– ha tillägnat sig kunskaper i kostvetenskap och dietetik i en sådan omfattning som fordras för att förstå och förklara måltidens, livsmedlets och näringsämnenas betydelse för människan vid hälsa och sjukdom.

- kunna planera, värdera kost och näringspreparat samt tillaga mat för människor med olika behov och tillämpa detta i sin yrkesutövning

– kunna tillämpa kunskap om olika gruppers och kulturers matvanor med hänsyn till ålder, genus, etnicitet och social miljö

– på vetenskaplig grund och med ett professionellt förhållningssätt kunna förebygga, utreda, bedöma, behandla och utvärdera kost- och nutritionsrelaterade problem, symptom och sjukdomar

– självständigt söka och kritiskt bedöma information för att kunna analysera och lösa kost- och nutritionsrelaterade frågeställningar utifrån ett vetenskapligt synsätt

– självständigt utveckla och värdera metoder som används i verksamheten och yrket samt ha god kännedom om författningar inom hälso- och sjukvård

– demonstrera en god självkännedom och förmåga till inlevelse samt ett professionellt förhållningssätt till patienter och deras närstående

– visa förmåga att utbilda, informera och undervisa både enskilda individer och olika grupper utifrån deras behov

Behörighetskrav

Ma B, Nk B, Sh A (områdesbehörighet 16)

Programmets uppläggning

Programmet har en fast studiegång och innehåller:

1. Kostvetenskap A, 30 hp

2. Kostvetenskap B, 30 hp

3. Dietetik och folkhälsa 15 hp Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp

4. Psykologi AI baskurs 15 hp Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp

5. Kostvetenskap C: Kostsociologi 7,5 hp, Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder 7,5 hp, Dietetik och klinisk nutrition II 7,5 hp och Dietetik och klinisk nutrition III 7,5 hp

6. Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik 15 hp och Examensarbete C 15 hp.

Platsgaranti ges till kurser som är obligatoriska i programmet, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet till respektive kurs.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under utbildningen möter studenterna dietistens arbete i den kliniska vardagen, detta främst under termin 6 som handledd utbildning inom kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och 30 hp innebär en termins arbete. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, auskultering, studiebesök och handledd klinisk utbildning. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro vilket anges i studiehandling/schema för olika kurser. Där anges också formerna för möjlighet att inhämta obligatoriska moment vid t.ex. sjukdom. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten (PM, uppsats) eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för kurstillfället anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle. Efter genomgången och avklarad kurs erhålles betygen godkänd eller väl godkänd. Undantag är kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, som efter genomgången och avklarad kurs ger betyget godkänd.

Examen

Slutförda studier inom programmet i sin helhet leder till dietistexamen om 180 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin