Biomedicinprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, MBN1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 3 juni 2013
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kandidatprogrammet i biomedicin är inrättat av konsistoriet vid Uppsala universitet 2006-09-22 med stöd av högskoleförordningens 7 kap 1 §. Programkommittén för biomedicinarprogrammet godkände förslaget till ny utbildningsplan 2006-04-18 och utbildningsplanen fastställdes av medicinska fakultetens Grundutbildningskommitté 2006-04-26. Ett namnbyte från kandidatprogram i biomedicin till biomedicinprogrammet tillstyrktes 2008-05-26 av programkommittén för biomedicinarprogrammet samt av Grundutbildningskommittén 2008-10-09. Utbildningsplanen reviderades av Grundutbildningskommittén 2009-03-25 samt 2013-05-06.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska området.

Mål

För biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet gäller dels de allmänna mål, som anges i högskolelagen 1 kap 9 §, dels målen för kandidatexamen enligt examensordningen i högskoleförordningen och dels de mål, som anges nedan.

Mål som förväntade studieresultat

För att erhålla examen på biomedicinprogrammet ska studenten

- kunna redogöra för grundläggande biomedicinska mekanismer

- visa grundläggande kunskaper i kemi och biokemi, grundläggande och fördjupade kunskaper i medicinsk molekylär, cell- och vävnadsbiologi, grundläggande och fördjupade kunskaper om människans biologi, grundläggande kunskaper i farmakologi, neurobiologi, immunologi, bakteriologi och virologi samt vanliga sjukdomars uppkomst och orsaker

- visa teoretisk kunskap och praktisk förmåga i biomedicinsk laboratoriemetodik

- visa kunskap om försöksdjursfrågor och praktisk förmåga i hantering av försöksdjur i enlighet med gällande etiska normer

- kunna söka, sammanställa och kritiskt bedöma information inom det biomedicinska området

-kunna analysera och lösa teoretiska och praktiska biomedicinska frågeställningar

- kunna kommunicera biomedicinsk kunskap i såväl skriftlig som muntlig form med både allmänheten och yrkesutövare inom det biomedicinska området

Programmets uppläggning

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: Kemi för biomedicin 15 hp

Biokemi 7 hp

Anatomi 8 hp

Termin 2: Cell- och molekylärbiologi 15 hp

Immunologi 4,5 hp

Bakteriologi 7,5 hp

Grundläggande statistik 3 hp

Termin 3: Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp

Försöksdjursvetenskap 5 hp

Neurobiologi 10 hp

Termin 4: Medicinsk genetik 7,5 hp

Metabolism 6 hp

Fysiologi 16,5 hp

Termin 5: Farmakologi med läkemedelskemi 12 hp

Tillämpad biostatistik 5 hp

Språklig träning 3 hp

Virologi 10 hp

Termin 6: Sjukdomslära 15 hp

Examensarbete 15 hp

Kurserna inom biomedicinprogrammet ska tas i föreskriven tidsföljd. Undervisningen innehåller en hög grad av studentaktiverande moment med ett ökande ansvar för självständigt lärande.

Obligatorisk närvaro

Obligatorisk närvaro krävs vid flera undervisningsmoment, nämligen:

- laborationer

- seminarier

- dissektioner

- demonstrationer

- gruppundervisning

- studiebesök

- språklig träning

Förkunskapskrav för tillträde till nytt läsår

För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen under senare delar av utbildningen har krav införts på ett fastslaget antal tillgodogjorda poäng per läsår för att få fortsätta utbildningen enligt följande:

- För att få påbörja Åk 2 krävs att minst 35 högskolepoäng avklarats under Åk 1

- För att få påbörja Åk 3 krävs att minst 45 högskolepoäng avklarats under Åk 1 samt minst

35 högskolepoäng under Åk 2

Begränsning av antal tentamensprov

Studerande som har underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamensprov kan den studerande förlora sin utbildningsplats. Programkommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs kunskaper som motsvarar:

- Matematik 4 eller Matematik D

- Fysik 2 eller Fysik B

- Kemi 2 eller Kemi B

– Biologi 2 eller Biologi B

Lägst betyg G krävs för vart och ett av ovanstående kurser/ämnen. Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier.

Betyg

Betyg sätts för kurs eller del av kurs. Som betyg skall användas uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om ej annat framgår av kursplanen.

Undervisning

Progression i utbildningen

Progressionen genom biomedicinprogrammet ger successivt allt mer specialiserad kunskap. Programmets inledande kurser ger grunden till det mer specialiserade studiet av människans biologi. Progressionen sker också genom att kunskaper på molekylär och cellulär nivå kontinuerligt integreras med en grundläggande förståelse om organens funktion och med komplexa fysiologiska processer hos friska och sjuka individer. Vidare skall studenten under utbildningen utveckla sin förmåga att självständigt förvärva och värdera kunskap samt att kommunicera biomedicinsk kunskap skriftligt och muntligt.

Examen

Medicine kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Examensbevis utfärdas på begäran av studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin