Marianne Rödvei Aagaard

Senior Lecturer/Associate Professor at Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telephone:
+46 18 471 22 03
E-mail:
marianne.aagaard@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor och docent (oktober 2022) i civilrätt som främst bedriver klassisk rättsdogmatisk forskning på förmögenhetsrättens område, med tyngdpunkt i obligationsrätten men med tydliga utblickar mot sak- och konkursrätten, både med utgångspunkt i norsk och svensk rätt.

Keywords

 • allmän förmögenhetsrätt
 • civilrätt
 • fordringsrätt
 • kontraktsrätt
 • obligationsrätt

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född i Tromsø (Norge) 1985, master i rettsvitenskap från Universitetet i Tromsø januari 2011. Disputerad 2018 vid Universitetet i Bergen. Fd. advokat i Wikborg Rein. Verksam som universitetsadjunkt i handelsrätt vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, läsåret 2018/2019 och vikarierande universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt vid Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, 1 september 2019- 31 januari 2021. Anställd vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan februari 2021.

Intresseområden

Obligationsrätt (avtalsrätt, fordringsrätt, allmän och speciell kontraktsrätt, härunder allmän fastighetsrätt), finansrätt, bankrätt, sakrätt, insolvensrätt.

Om min forskning

Med bakgrund som norsk jurist verksam i Sverige är det kanske föga förvånande att jag i större delen av min forskning anlägger ett nordiskt perspektiv. På civilrättens område, och särskilt inom den centrala förmögenhetsrätten, är likhetsdragen mellan våra rättsordningar större än skillnaderna, och det kan vara mycket att hämta även för den egna rättstillämpningen av att blicka över gränsen till ett eller flera av grannländerna. Metodologisk är jag som forskare tydligt rättsdogmatisk, med vissa drag av rättsrealism. Jag strävar i min forskning efter att bidra till att identifiera lösningar på verkliga juridiska problem och vara till nytta för rättstillämpare och rättsutveckling. Jag har en mycket låg tröskel för att bli fångat av ett ämne, vilket gjort att mina forskningsprojekt och publikationer (så långt) inkluderat både arvsrätt, allmän avtalsrätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, insolvensrätt, kontraktsrätt, konsumenträtt och sakrätt. Se närmare under rubriken "forskning" för mer information om min pågående forskning.

Om undervisning

Största delen av en lektorstjänst utgör undervisning, vilket ger möjligheten att lära känna ett stort antal studenter varje termin. Jag tycker om att undervisa, och anser kontakten med studenterna som mycket värdefull för att utvecklas både som lärare och forskare. Jag är aktivt engagerad i pedagogiska frågor och försöker ständigt lära mera om hur man bäst ska kunna stödja studenternas inlärning, både som enskild lärare, i lärarlag och på utbildningen i helhet. Eftersom undervisningssituationen påverkas av yttre omständigheter såväl som undervisningsform och mera därtill, finns det en närmast oändlig mängd frågor som man kan fördjupa sig inom för att utöka sin verktygslåda som lärare. Genom åren har jag därför gått ett flertal universitetspedagogiska kurser motsvarande knapt 50 hp, nu senast en kurs om pedagogiskt ledarskap och en kurs i mentorskap (Mentorsutbildningen).

Externa uppdrag som vetenskapligt och pedagogisk sakkunnig - nationellt och internationellt

 • Medlem av bedømmelseskomité og andreopponent, Birgitte Akerhaugens avhandling "Veggrunn og eiendomsforhold" för graden Ph.D. i rettsvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2 februari 2024.
 • Sakkunnig i UKÄ:s utbildningsutvärdering av fastighetsmäklarutbildningar, 2023-2024.
 • Medlem av bedømmelseskomité, Børge Aadlands ansökan om befordran till førsteamanuensis vid Juridiska fakulteten, Universitetet i Bergen, höst 2023.
 • Medlem av bedømmelseskomité, Børge Aadlands avhandling "Fast eiendom, eiendomsgrenser og landmålerrollen" för graden dr. philos, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), vår 2023.
 • Ledamot i betygsnämnd, Irina Dimitrovas licentiatavhandling i företagsekonomi, Mitt Universitetet, Sundsvall mars 2023, "Full-adoption of Digital Payment Methods? Barriers and barrier-breakers from a Swedish bank customer perspective".

Uppdrag vid Uppsala universitet

 • Programansvarig Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 210901-230228.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Under 2024 prioriteras två pågående större forskningsprojekt.

Det ena är ett bokprojekt om de kontraktsrättsliga frågorna som uppkommer vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt, med särskilt fokus på hur dröjsmål från föreningens sida ska hanteras. Utöver att analysera vad som gäller enligt den bostadsrättsliga reglering som finns, är en av projektets huvudsakliga forskningsfrågor att utreda i vilken mån allmänna förmögenhetsrättsliga principer kan vara av betydelse för de problem som uppkommer i den bostadsrättsliga kontexten och ge stöd på vägen mot goda lösningar. Projektet har erhållit stöd i form av författarstipendium från Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning og boken kommer ges ut på Norstedts Juridik mot slutet av 2024.

Det andra projektet handlar om rättsliga problem som uppkommer mellan en kund och en betaltjänstleverantör eller kreditgivare till följd av obehörig användning av e-legitimationer för avtalsslut eller som betalningsinstrument, och civilrättsliga utmaningar som uppkommer till följd av digitaliseringen av finansbranschen. Beroende på ämnets komplexitet behandlas konkreta och mer avgränsade frågor i artikelform, i det som är tänkt att utgöra en serie artiklar. Under 2024 kommer arbete med en artikel på temat "Gränsen mellan behöriga och obehöriga transaktioner: Nationella ogiltighetsreglers tillämpning på betaltjänstområdet" prioriteras. Tidigare publikationer med anknytning till projektet är "Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning" (Juridisk Tidskrift nr 4 2021/22), "Bank-ID bedrägeriet" (JT nr 1 2022/23), Låneavtalet med Svea Ekonomi (SVJT 2023 s. 541), "ARN och obehöriga transaktioner" (SvJT 2023 s. 457), "Kreditgivares ersättningsanspråk efter obehörig användning av bank-id - kommentar till norska Høyesteretts avgörande HR-2020-2021-A" (SvJT 2021 s. 235.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Marianne Rödvei Aagaard

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin