Nils Hertting

Senior Lecturer/Associate Professor at Institute for Housing and Urban Research

Telephone:
+46 18 471 65 34
Mobile phone:
+46 72 999 91 92
E-mail:
Nils.Hertting@ibf.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA
Available:
IBF och Statsvetenskapliga institutionen

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Government; Faculty

Telephone:
+46 18 471 65 34
Mobile phone:
+46 72 999 91 92
E-mail:
Nils.Hertting@statsvet.uu.se
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

Nils Hertting's research covers different aspects of local governance, urban politics, and evaluation practices in the public sector. It relates to theories on deliberative and participative modes of network governance, civil society and ethnic associations, public space, and evaluation and implementation. He is a co-founder of the Seminar for Qualitative Methods at the Department of Government and has recently published on ‘rationalistic generalization’ from single case-studies.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min forskning intresserar jag mig för styrning i och av våra städer. Det handlar om inkludering av olika medborgargrupper, om relationen mellan valda politiker och planerare, om samspelet mellan olika delar av den kommunala verksamheten och näringsliv samt om statens sätt att styra kommunerna. För en statsvetare handlar allt detta i grund och botten om demokrati och om formerna för att förverkliga demokratiska ideal. Med statsvetarens ord handlar det om att undersöka "det levande statsskicket".

Under senare år har jag studerat villkoren för uthållig myndighetssamverkan i den ”marginaliserade” ytterstaden, betydelsen av medborgardialoger i samhällsplanering och makten över våra offentliga rum. En annan fråga jag intresserat mig för handlar om villkoren och formerna för kunskapsproduktion i och för offentlig politik. Teoretiskt knyter jag an till samtida statsvetenskapliga teorier om deltagande, styrning, samverkan, etniska föreningar, politisk integration, offentliga rum och deliberativ demokrati. Oftast arbetar jag utifrån ett (rationalistiskt) institutionellt perspektiv. Metodologiskt är jag väl förankrad i fallstudiemetod och enkätanalys, och har bidragit till utvecklingen av en ansats för generalisering från enskilda fall med hjälp av rationalistisk teori.

På regelbunden basis granskar jag artiklar för ledande internationella tidskrifter om offentlig förvaltning, urban och lokal politik, civilsamhället, och bostäder.

Jag har också glädjen att regelbundet bli inbjuden som föreläsare om styrning, utvärdering, m.m. utanför akademin.

Sedan den 1 januari 2018 är jag prefekt för Institutet för bostads- och urbanforskning.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Nils Hertting

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin