Dag Lindström

Professor at Department of History

Telephone:
+46 18 471 15 56
Fax:
+46 18 471 15 28
E-mail:
dag.lindstrom@hist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a professor of history, with a special interest in early modern urban social and cultural history. History of crime, especially violence, is also one of my research interests. I am currently PI for the research project Houses and Social Practices in Swedish Towns, 1600-1850.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 1991 på avhandlingen Skrå, stad och Stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350–1622, som behandlar relationerna mellan hantverksskrån, de styrande i staden och rikets centrala styre. Därefter har jag varit verksam vid flera olika lärosäten, bland annat Linköpings universitet under åren 1995–2010. Sedan 2010 är jag åter verksam vid Uppsala universitet och 2013 befordrades jag till professor i historia.


Min forskning har främst rört städer och urban historia från senmedeltid till tidigt 1800-tal. Där har jag bland annat ägnat mig åt frågor om brottslighet, rättskipning, sociala normsystem, relationer mellan lokalsamhälle och centralmakt, samt tidig nöjeskultur. jag har även efter avhandlingen vid olika tillfällen återvänt till olika frågor som rör hantverk och skråväsende.

Jag har varit verksam inom forskningsprojektet Gender and Work. Där har jag främst arbetat med frågor som rör skråväsende, hushåll och arbetsorganisationer. Jag har ett stort intresse för tvärvetenskapligt arbete. Sedan lång tid har jag samarbetat med arkeologer. Detta utvecklades i forskningsprojektet Rum för historien: Hus och hushåll i tidigmoderna städer i Sverige 1600 – 1800. Jag har även medverkat i forskningsprojektet Nordic Homicide from Past to Present, vilket var ett samarbete mellan historiker och sociologer. För närvarande leder jag forskningsprojektet Hus och sociala praktiker i svenska städer 1600-1850. Projektet är ett fortsatt samarbete mellan historia och arkeologi. Det finansieras genom ett sexårigt forskningsmiljöstöd från Vetenskaprådet.


Jag har undervisat på alla nivåer inom högskolans utbildningssystem. Där har jag även varit ansvarig för utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, liksom föreståndare för en ämnesövergripande forskarskola. Jag har tidigare också varit studierektor för forskrutbildningen vid historiska institutionen. Jag har även ordförande för beredningsgruppen inom samhällsvetenskap och humaniora inom Vetenskapsrådets program för internationell postdok, samt medverkat i olika berednings- och utvärderingsgrupper.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Data sets

Dag Lindström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin