Ätstörningar i primärvård: Attityder, kunskapsnivå och tidig upptäckt

Projektet har som syfte att öka kunskapen kring tidig upptäckt och handläggning av ätstörningar i primärvården. Läkare tillfrågas via enkät samt intervjuas om attityder och kunskapsnivå kring ätstörningar. Sedan utarbetas nya verktyg för att tidigt upptäcka sjukdomen.

  • Period: 2022-03-30 – 2030-03-30
  • Finansiär: Centrum för klinisk forskning, Region Dalarna

Beskrivning

Ätstörningar är en grupp komplexa sjukdomar med relativt hög förekomst i befolkningen och är förknippade med ökat lidande och död. Oftast drabbas unga kvinnor men ätstörningar förekommer även hos män och senare i livet. Endast en minoritet söker och får behandling rots att effektiv behandling finns. Mörkertalet är stort och många individer lider i det tysta, orsaken till detta är komplex och mångfacetterad. Bidragande orsaker är bland annat stigmatiserande attityder i befolkningen och bland sjukvårdspersonal, dålig sjukdomsinsikt och låg motivation till förändring hos patienter samt läkares okunskap och oförmåga att diagnostisera och handlägga patienter på ett korrekt sätt. I diagnosklassificeringsverktyget (DSM-5) som kom 2013 gjordes en revision av de diagnostiska kriterierna för anorexia nervosa och bulimia nervosa. Dessutom klassificerades två nya diagnoser inom ätstörningar: hetsätningsstörning och avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) som inte belysts i forskningen tidigare.


Det övergripande syftet med detta projekt är att öka kunskapen kring tidig upptäckt och handläggning av ätstörningar i primärvården. Vi planerar en enkätstudie hos läkare som jobbar inom primärvården för att utforska deras attityder och kunskapsnivå kring ätstörningar. Vidare planeras en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa oss i attityder som framkommit i enkätstudien. Utifrån dessa studier planerar vi att utveckla ett nytt screeningverktyg för primärvården anpassat efter de nya diagnoskriterierna i syfte för tidigare upptäckt av ätstörningar.

Projektledare: Lena Vendel
Medarbetare: Per Kristiansson, Ata Ghaderi, David Iggman, Elisabeth Welch

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin