Om oss

Forskning inom allmänmedicin utgår från ett primärvårdsperspektiv vilket innebär aspekter som skiljer sig från de inom sjukhusvård. Inom allmänmedicinsk forskning ryms hälsoaspekter under livets alla faser samt även det förebyggande, behandlande och uppföljande sjukdomsperspektivet. Detta gör allmänmedicinsk forskning till ett viktigt komplement. Det akademiska ämnet allmänmedicin (till skillnad från läkarspecialiteten med samma namn) inkluderar alla vårdprofessioner verksamma inom primärvård.

Vi forskar inom många olika hälsotillstånd och använder både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik. Förutom kliniska studier arbetar vi med registerstudier som utgår från patientjournaler och sedan länkas till andra redan existerande forskningsdatabaser. Forskargruppen i Allmänmedicin samarbetar med forskargrupper verksamma i primärvårdsforskning i Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Sörmland. Dessa interregionala samarbeten är viktiga för att inkludera flera primärvårdsperspektiv i vår verksamhet. Därutöver består vår forskargrupp av forskare från många olika primärvårdsprofessioner och vetenskapsområden vilket ger de rätta förutsättningarna för att studera de komplexa samband som ryms inom allmänmedicinsk forskning.

Vi undervisar blivande läkare på termin 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 11, samt ansvar för termin 11 och ordinarie ledamot i programråd och programkommitté. Vi medverkar i allmänmedicinsk examination av läkare som utbildats utanför EU. Till Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin bidrar vi med doktorander och ledamot i referensgrupp.

Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin

Vi utgör tillsammans med Nära vård och hälsa (NVH), Region Uppsala, en egen universitetssjukvårdsenhet. I detta samarbete ansvarar vi för hur den statliga tilldelningen av forskningsmedel avsett för klinisk forskning (ALF) fördelas inom primärvårdsforskning. Vi deltar även aktivt i NVHs arbete att stärka primärvårdsforskningen inom regionen. Vi undervisar och handleder blivande läkarspecialister i allmänmedicin i vetenskapligt förhållningssätt.

På nationellt plan arbetar vi för att stärka allmänmedicinsk forskning genom arbete i Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) som är ett nätverk av alla enheter på landets universitet där ämnet allmänmedicin ingår. Genom SAFU förs kontinuerliga diskussioner för att stärka allmänmedicinsk forskning med departement, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer. Där bland annat nationella lärandemål för läkarprogrammens utbildning i allmänmedicin utvecklats.

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin