Biomarkörer för att förutsäga demens, fall och frakturer i en kohort av mycket gamla män

Inom Elisabeth Hellquist´s PhD-projektet fokuserar vi på tidig diagnos av Alzheimers sjukdom (AD). Med hjälp av Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM) genomför vi omfattande undersökningar av nya biomarkörer och prodromala AD-fenotyper för att förbättra diagnostisk precision och prediktiv noggrannhet. En tidigare och mer exakt diagnos leder till förbättrad patienthantering och i slutändan snabbare tillgång till sjukdomsmodifierande behandlingar.

  • Finansiär: Geriatriska fonden, Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning, Konung Gustaf V:S och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Studier av plasma fosforylerat tau som biomarkör för Alzheimers sjukdom

Fosforylerat tau (p-tau) i plasma har visat sig vara en robust biomarkör för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom, vilket är ett lovande alternativ till traditionell analys av cerebrospinalvätska (CSF). Denna metod erbjuder flera fördelar då den är både billigare, mindre invasiv och mer lättillgänglig jämfört med lumbalpunktion. Med data från Uppsala Longitudinal Study of Adult Men undersöker vi korrelationen mellan plasma p-tau nivåer och nivåer av AD-biomarkörer i CSF samt kognitiv funktion/demens hos äldre män. Genom analys av nästan 1000 lagrade plasmaprov som samlats in i ULSAM vid 82, 88 och 93 års ålder, samt omfattande kliniska undersökningar inklusive lumbalpunktion och hjärnavbildning, strävar vi efter att fördjupa vår förståelse för det prediktiva värdet hos plasma-biomarkören p-tau217 för AD hos äldre individer.

Motorisk kognitiv risk syndrom för prediktion av demens och fall

Det potentiella prekliniska tillståndet "Subjektiv kognitiv nedsättning" (SCI) kan föregå demens med 10-15 år. Men majoriteten av äldre personer med minnesbesvär kommer dock inte att utveckla AD-demens. Ett nytt tillvägagångssätt som kombinerar SCI med försämrad gång, kallad "Motorisk Kognitiv Risk Syndrom" (MCR), har visat sig lovande som en tidig indikator på AD-patologi. Att utforska association av MCR med ogynnsamma utfall såsom fall, frakturer och mortalitet hos den geriatriska populationen är av yttersta vikt för att främja vår förståelse för prodromal demens och optimera vårdstrategier för äldre. Dessutom ska vi undersöka i vilken utsträckning faktorer såsom låg benmineraldensitet och skelettmuskulaturmassa kan bidra till dessa utfall hos äldre män, med och utan demens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin