Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom

Epidemiologiska och kliniska undersökningar av risksambandet mellan herpesvirus och Alzheimers sjukdom.

  • Finansiär: Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Demensfonden, Svenska läkarsällskapet, Märta Lundqvists stiftelse, Thureus stiftelse, Region Uppsala, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor, Hjärnfonden

Herpes simplexvirus typ 1 (HSV1) är en mycket vanlig infektion. Infektion med HSV1 är livslång och kan ge vanliga munsår eller inga symtom alls. I ovanliga fall kan viruset ge allvarlig hjärninflammation. Det finns vetenskapligt stöd för att infektion med HSV1 kan öka risken för insjuknande i Alzheimers sjukdom, speciellt i närvaro av särskilda riskfaktorer.
Vi har tidigare visat i oberoende befolkningsmaterial av hög kvalitet att förekomst av antikroppar mot HSV1 ger ökad risk att insjukna i Alzheimers sjukdom eller utveckla minnesproblem. Fynden behöver bekräftas i stora befolkningsmaterial, i relation till andra riskfaktorer såsom bärarskap av cytomegalovirus eller särskilda riskgener. Syftet med studien är att i stora befolkningsmaterial klargöra herpesvirusens roll i tidiga sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.
Projektet baseras på material från två stora befolkningsmaterial ”Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors” (PIVUS) och ”Uppsala Longitudinal Study on Adult Men” (ULSAM). I befolkningsmaterialen studerar vi med hjälp av statistiska modeller om förekomst av antikroppar mot HSV1 ger ökad risk att insjukna i Alzheimers sjukdom över en tidsperiod på över 40 år. Sambandet analyseras med avseende på inverkan av livsstilsfaktorer, kön, riskgener och förekomst av antikroppar mot cytomegalovirus.

Fig 1. Grafisk översikt över vår studie i PIVUS-materialet.

Fig 1. Grafisk översikt över vår studie i PIVUS-materialet. Antikroppar mot herpesvirus studeras i förhållande till senare demensinsjuknande bland friska 70-åringar. Grafik: Erika Vestin.

Vi analyserar även sambandet i relation till användandet av läkemedel som håller tillbaka virusinfektionen. Sådana läkemedel har i stora registerstudier visats minska risken att insjukna i Alzheimers sjukdom dramatiskt. Sådana fynd kan testas med större precision i befolkningsmaterial, såsom PIVUS och ULSAM.

Vi har också genomfört en pilotstudie av läkemedelsbehandling med vanliga läkemedel som håller tillbaka herpesvirusinfektionen till personer med tidig Alzheimers sjukdom och visat att sådan behandling är genomförbar och säker till patientgruppen.

Studieresultaten kommer att bidra med kunskap om sjukdomsförloppet och grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom. Resultaten kan komma att vägleda läkare och forskare och ligga till grund för behandlingsstudier för förebyggande av Alzheimers sjukdom i tidig fas.

Medarbetare: Erika Vestin, forskningsassistent

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin