Research on Educational Leadership (REL)

Foto: Pixabay


Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Ledarskap utgör delar av politik, policy och governance. Det kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Forskningsmiljön kommer att intressera sig för hur ledarskap formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang.

Forskningsgruppen intresserar sig för utbildning, lärande och ledarskap är inte enbart inriktat mot kunskaper och förmågor utan fokus riktas också mot normer och värden. Här utgör begrepp som hållbar utveckling, demokrati, likvärdighet, rättssäkerhet och medmänsklighet viktiga utgångspunkter. De situationer där utbildning, ledarskap och lärande är i fokus kan ofta studeras ur flera vetenskapliga perspektiv; såväl inter- som transdisciplinära.

Med ambitionen att bidra med kunskap om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Forskningsmiljön Educational Leadership har sitt ursprung i STEP-gruppen (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). STEP startades av professor Ulf P. Lundgren år 2000. Forskningen inriktades mot socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner.

Kontakt

Katina Thelin, Daniel Nordholm,

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Flera medlemmar i gruppen undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom Educational Leadership undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

Educational Leadership medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Forskningsfokus

Pågående forskning inom miljön Educational Leadership rör styrning och ledning av verksamheter, ledarskap i olika skolformer samt studier av ledares professionsutbildning. Forskningen ryms inom följande teman:

  • Styrning, ledning och organisering
  • Ledarskapets praktiker och utmaningar
  • Ledarskap och identitet
  • Ledarskap i glesbygd/förort
  • Ledarskap i rörelse och mobilitet
  • Professionshandledning av skolledare

Seminarium

Seminarierna hålls vanligtvis varannan måndag

Tid 13.15 -15.00
(OBS! Föranmälan krävs). Kontakt: Daniel Nordholm
Lokal i Blåsenhus: Videokonferensrum 24:307

15 Januari, v. 3

Planering av vårens arbete i REL

Återkoppling på abstract till ECER (eller annan konferens)

29 januari, v. 5

Rektorers (professionella) lärande – lärandeteori/er

Kvalitet i akademiska forskningsmiljöer: Hur kan vi tillsammans vidareutveckla REL?

12 februari, v. 7

Ronni Laursen presenterar sig och sin forskning

Att skriva VR-ansökan (Helen Melander Bowden) OBS! Kl. 15.00-

26 februari, v. 9

Martin Karlberg presenterar pågående arbete med sitt VR-projekt under rubriken: Implementering av ett program för inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS)

11 mars, v. 11

OBS! Internt UU

Pedagogikinternat 11-12/3

25 mars, v. 13

Textseminarium: Vi läser och diskuterar Middle leaders’ identity-practice framings - A site-ontological view of identity in and as practice (Edward-Groves, Grootenboer, Petrie & Rönnerman, 2023)

Katina Thelin (m fl.): Rektors rörlighet/omsättning

8 april, v. 15

Katarina, Malin, Håkan, Lene med flera (paper presentation ECER)

Lene Foss och Ann Carina Ludvigsson om rektorers svårlösta problem (work in progress).

22 april, v. 17

Arbete i mindre konstellationer utifrån egna behov och initiativ inom gruppen. Inget gemensamt seminarium.

6 maj, v. 19

Ev. Christopher Bezzina

Alt. Metodseminarium /Alt. Reflektioner över det pedagogiska kunskapsområdets utveckling (Sverker Lindblads paper utgör underlag för samtal)

20 maj, v. 21

Complexity Leadership Theory (samtal med Leanne Gibbs)

3 juni, v. 23

Daniel Nordholm med kollegor presenterar sitt VR-projekt: ansökan, genomförande och preliminära resultat

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Daniel Nordholm, Katina Thelin
Gruppmedlemmar: Elisabet Nihlfors, Charlotte Baltzer, Daniel Nordholm, Anna Sarri Krantz, Katina Thelin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin