Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

Foto: Pixabay

PS-gruppen är en av de ledande forskningsmiljöerna i Sverige inom inkludering och specialpedagogik. Deras forskning omfattar flera pedagogiska områden och utforskar svårigheter i lärande och socialisation i olika kontexter från förskola till arbetsliv.

PS-gruppen utgör en forskningsgrupp vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Sverige när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter. Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Kontakt

Gunilla Lindqvist

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarieserie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

För program och innehåll kontakta Gunilla Lindqvist.

Internationellt Webseminarium om inkluderande utbildning

PS-seminariet håller också i en web-seminarieserie ”International seminar on inclusive education” dit internationella forskare inom området inbjuds att presentera sin forskning.

För information om seminarieserien kontakta Gunilla Lindqvist eller Gunnlaugur Magnùsson.

Nätverk

Forskare i gruppen ingår i olika nätverk, bland annat sker samarbete med Högskolan i Agder i Norge.och Åbo Akedemi i Finland om den specialpedagogisk yrkesrollen i de nordiska länderna och med universitet i Groningen, bland annat om social inkludering. Forskare i gruppen ingår också i andra forskningssammanhang, bland annat kring elever med kommunikativa funktionsnedsättningar, vilket undersöks tillsammans med andra svenska forskare och forskare från Finland och England. Ett internationellt projekt har också genomförts kring policy i olika utbildningskontexter.

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholm, tidigare professor vid Uppsala universitet och ledare av PS-gruppen hade en blogg under åren 2015 - 2022 där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyserades och diskuterades.

Till bloggen

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Gunilla Lindqvist
Gruppmedlemmar: Lizbeth Engström, Hanna Fredriksdotter, Petra Gäreskog, Anna Johansson, Martin Karlberg, Nina Klang, Sara Linderdahl, Gunilla Lindqvist, Gunnlaugur Magnusson, Jenni Nilsson, Niklas Norén, Ingrid I. Olsson, Eleni Patoulioti, David Paulsrud, Kamilla Peuravaara, Mathilda Rogalin, Helena Skogström, Johanna Svahn, Mimmi Örberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin