Parkinsons sjukdom

Distansutbildning

Kursen är öppen för löpande anmälan.

Som deltagare har man tillgång till kursen i 3 månader från och med när du påbörjar kursen.

Kursens omfattning: Räkna med ca 25 timmar.
Kursen genomförs i egen takt under de 3 månader deltagaren har tillgång till kursen.

Vem är utbildningen till för?

Alla som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, har nytta av utbildningen.

Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, m.m., samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, neuropsykologer och sjuksköterskor.

Utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

Avgift: 6 000 kr exkl moms.

Anmälningsvillkor/återbud

Mänsklig hjärna i form av ett pussel med en bit utanför.

Kontakt

Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till projektkoordinator Kristina Lundgren (e-post) vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Vad får du med dig när du gått kursen?

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjord kurs ska:

 • ha kunskap om diagnostik vid Parkinsons sjukdom
 • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot atypisk parkinsonism
 • ha kunskap om läkemedels- och DBS-behandlingar vid Parkinsons sjukdom

Introduktion till kursen

Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården.

Utvecklingen av såväl diagnostik som behandlingsmöjligheter är snabb. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.
Syftet med den här utbildningen är att förmedla såväl grundläggande som specialiserad information om Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism.

Kursens upplägg

Tanken med en helt digital kurs är att den ska vara lättillgänglig, vilket förhoppningsvis främjar lärandet. Materialet kan då studeras i lagom portioner åt gången, i den ordning som passar dig bäst.

Kursen genomförs via universitetets lärplattform Studium.

Kursen är indelad i moduler. Varje modul innehåller minst en föreläsningsfilm med tillhörande quizfråga samt Powerpoint-material.

Övrigt material i kursen är ett batteri av quizfrågor för självtestning. Det finns även ett Frågor&svar-material där deltagaren kan få svar på vanliga frågor kopplade till kursmaterialet.

 

Utbildningens delar

Du väljer själv i vilken ordning du vill genomföra kursens olika delar.

 

1. Symtomdebut och diagnostik

I detta avsnitt diskuteras vilka symtom som kan identifieras före, vid och efter diagnostillfället, samt hur diagnosen ställs. Atypisk parkinsonism beskrivs med bl.a. fallpresentationer.

 

2. Behandling i tidig sjukdomsfas

Genomgång av grundläggande läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom, samt omvårdnadsaspekter och fysioterapi.

3. Behandling i tidig komplikationsfas

Olika strategier vid begynnande motoriska fluktuationer.

4. Behandling av icke-motoriska symtom

Många icke-motoriska symtom kan behandlas.

5. Avancerad parkinsonbehandling – introduktion

Beskrivning av de olika avancerade behandlingsmetoderna och jämförelse av indikationer, diskussion om terapival.

 

6. Avancerad parkinsonbehandling – DBS

Deep Brain Stimulation - historik, klinisk användning och praktiska aspekter.

7. Avancerad parkinsonbehandling – Apomorfin

Apomorfin som injektions- eller infusionsbehandling: historik, klinisk användning och praktiska aspekter.

8. Avancerad parkinsonbehandling – Levodopa-mikrotabletter och –pumpar

Levodopa som mikrotablett- eller infusionsbehandling: historik, klinisk användning och praktiska aspekter.

 

9. Behandling i sen sjukdomsfas

Översikt över behandlingar vid långt framskriden neurodegenerativ process.


10. Parkinsonpatienter på akutmottagning, icke-neurologisk vårdavdelning eller i samband med op.

Hur behandlas Parkinsons sjukdom när akuta sjukdomar eller andra tillstånd samexisterar?


11. Framtida behandlingar

Kort översikt över hur Parkinsons sjukdom kan komma att behandlas framöver.

12. Neurovetenskaplig bakgrund

Historik kring Parkinsons sjukdom och en lång forskargärning.

13 Hur upplevs Parkinsons sjukdom ”inifrån”?

Aspekter på att leva med Parkinsons sjukdom, egenvård och egenmätningar.

Mänsklig hjärna i form av ett pussel med en bit utanför.

Som ST-läkare får du Socialstyrelsens intyg (2015 eller 2021), övriga deltagare erhåller kursintyg.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin: c3
 • Intermedicin: c2, c3
 • Geriatrik: c2, c3, c7
 • Njurmedicin: c2,c3
 • Psykiatri: c2,c7
 • Akutsjukvård: c3
 • Neurologi: c3

Enligt SOSFS 2021

 • Allmänmedicin: STc3
 • Intermedicin: STc2, STc3
 • Geriatrik: STc2, STc3, STc7
 • Njurmedicin: STc2, STc3
 • Psykiatri: STc2, STc7
 • Akutsjukvård: STc3
 • Neurologi: STc3

Kursansvariga

Dag Nyholm, är specialistläkare och professor i neurologi. Forskningen rör mestadels området rörelsestörningar - särskilt optimering av behandlingar vid Parkinsons sjukdom, men också cervikal dystoni, essentiell tremor, Huntingtons sjukdom och normaltryckshydrocefalus. Projekt pågår även inom andra delar av klinisk neurologi, som motorneuronsjukdom och stroke.

Mezin Öthman är specialistläkare i neurologi och internmedicin. Han är också forskarassistent vid institutionen för medicinska vetenskaper, neurologi.

Dag Nyholm och Mezin Öthman i läkarkläder

Dag Nyholm och Mezin Öthman

Forskning inom Parkinson

Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus, överläkare

Paul de Roos, doktorand, specialistläkare i neurologi

Agneta Gustafsson, sjuksköterska

Ulla Harju, sjuksköterska

Elena Jiltsova, specialistläkare i neurologi, doktorand

Dag Nyholm, professor och specialistläkare i neurologi

Ingela Nygren, överläkare i neurologi, docent

Sara Riggare, forskare inom E-hälsa och hälsodata, medverkande med ett patientperspektiv

Birgit Vahlberg, forskare, fysioterapeut, specialist neurologi och geriatrik

Johan Virhammar, docent, specialistläkare i neurologi

Mezin Öhtman, specialistläkare i neurologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin