Toxikologi och säkerhetsvärdering 7,5 hp

Datum: Inget aktuellt kurstillfälle finns tillgängligt att anmäla sig till för närvarande.

Kursen går på halvfart i form av självstudier under tio veckor med nio schemalagda föreläsningar, sex schemalagda obligatoriska frågeseminarier, en obligatorisk inlämningsuppgift, samt ett frågetillfälle och en tentamen.

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesverksamhet har behov av en grundläggande utbildning i toxikologi, med inriktning mot produktion av läkemedelsberedningar, för att kunna ansöka om QP-behörighet hos Läkemedelsverket.

Avgift: 31 000 kr exkl.moms
Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering med följande ingående moment:

 • Toxikologiska grundbegrepp
 • Toxikologiska aspekter på absorption, distribution, metabolism och exkretion
 • Verkningsmekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem
 • Genetisk toxikologi
 • Kemisk carcinogenes
 • Reproduktionstoxicitet/Embryotoxicitet/Teratogenicitet
 • Farmakovigilans
 • Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Till fastställd kursplan

Vad får du med dig

Efter kursen ska du:

 • ha kännedom om olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, genotoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter.
 • ha god kännedom om hur toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering går till i praktiken.
 • kunna bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsoriskerhos människa.
 • ha kunskap om tillämpad toxikologi och strategier för hur man påvisar ovanliga läkemedelsbiverkningar som ger sig till känna först efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden och använts av ett stort antal patienter.

Kursledaren har ordet

Björn Hellman, professor i toxikologi, apotekare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Välkommen till en grundkurs i toxikologi där du får lära dig grundläggande begrepp och principer inom toxikologin. Kursen har sitt fokus på läkemedelstoxikologi, men eftersom jag inte bara varit verksam inom akademin, utan även varit toxikolog på Kemikalieinspektionen och under många år arbetat som miljömedicinsk toxikolog på Arbets- och miljömedicin, UAS, utgör toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering en viktig del av kursen.

Utöver grundläggande toxikologi gör vi några djupdykningar inom exempelvis området genetisk toxikologi/kemisk carcinogenes, embryotoxikologi/teratologi, några viktiga organs toxikologi och farmakovigilans. Kursen kan användas som en av de kurser som krävs för att få QP-behörighet enligt läkemedelsverkets krav.

Porträttbild Björn Hellman

Björn Hellman

Kursen inleds med en gemensam träff i bokad lokal i Segerstedthuset vid Uppsala universitet. Vid det mötet presenteras kursens upplägg och lärplattformen Studium. Lärare och deltagare presenterar sig för varandra, och efter en gemensam lunch erbjuds en introduktionsföreläsning på plats. Därefter genomförs kursen som distansundervisning med självstudier online via Zoom.

Totalt är det åtta halvdagar med sammanlagt nio olika liveföreläsningar via Zoom. I kursen ingår även tre inspelade föreläsningar. Utöver föreläsningarna ges sammanlagt sex seminarier via Zoom med obligatorisk närvaro samt ett frågetillfälle inför tentamenstillfället som avslutar kursen.Efter kursen ges möjlighet till tentamen för erhållande av högskolepoäng (vilket är ett krav för de deltagare som tänker använda kursen som del av underlag för att söka QP-behörighet). Tentamen (en digital variant via tentamensverktyget Inspera) genomförs på plats i Uppsala i en bokad tentamenslokal.

De tre inspelade föreläsningarna är inte schemalagda utan genomförs som självstudier och berör leverns och lungans toxikologi samt den metaboliska bioaktiveringens betydelse för toxicitet. Samtliga inspelade av professor Eva Brittebo. Ingen av föreläsningarna (varken de som ges live via Zoom eller de inspelade) är obligatoriska, men rekommenderas starkt då de tillsammans med kursboken utgör grunden för det som diskuteras under de obligatoriska seminarierna (och tentamen).

Examination

För deltagare som tänker använda kursen som del av underlag för att söka QP-behörighet krävs godkänd Tentamen (en digital variant via tentamensverktyget Inspera) som genomförs på plats i Uppsala i en bokad tentamenslokal.

För den som endast önskar få ett intyg för genomförd kurs krävs deltagande vid obligatoriska moment.

Medverkande

Kursen genomförs av lärare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

Kurslitteratur

Casarett & Doull’s Essential Toxicology. Eds: CD Klaassen & JB Waters III. McGraw Hill, Lange. 2021. Fourth edition.

Deltagarna förväntas införskaffa kursboken på egen hand innan kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin