Tillämpad reaktorfysik, 5 hp

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursdatum: Nya kursdatum anslås här när de finns beslutade. Det går bra att redan nu anmäla sitt intresse via länken "Intresseanmälan".

Kursen kan även beställas att genomföras vid annan ort. Kontakta kursansvarig.

Kursens omfattning: 5 hp, Kurstiden beräknas till 3,5 veckors heltidsarbete, varav 2 veckor
schemalagd hybrid undervisning som är förlagd till Uppsala eller via Zoom. Övrig tid är självstudier.

Målgrupp: Kursen ”Tillämpad reaktorfysik” riktar sig till alla inom kärnkraftsområdet som har behov av att förstå grunderna i härddrift och reaktorfysik.

Avgift: För icke-avtalskund 23 000 kr exkl. moms per deltagare.

Anmälningsvillkor/återbud

Kärnkraftverk stavhall

Kontakt

Kursinnehåll: Kursansvarig Henrik Sjöstrand (profilsida), universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Anmälan och administrativa frågor: Lena Sundberg (profilsida), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Om kursen

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskap om de fysikaliska, kemiska och tekniska grunderna för kärnkraft, kunna redogöra för centrala fysikaliska, kemiska och tekniska aspekter inom kärnkraftteknik och kunna formulera, tillämpa och bedöma centrala principer och metoder rörande kärnkraftssäkerhet.

Efter godkänd kurs skall deltagaren kunna:

 • beskriva de arbetsuppgifter en verksam reaktorfysiker i industrin utför i syfte att
  driva kärnkraftverk på ett säkert och ekonomiskt sätt
 • redogöra för processen från urangruva till färdigt bränsle med avseende på säkerhet, miljö och ekonomi
 • redogöra för viktiga aspekter av bränsleoptimering (ICFM - In Core Fuel
  Management) och speciellt förstå vad sombestämmer bränsle- och härddesign
 • översiktligt redogöra för de beräkningsprogram och bakomliggande metodik som används för reaktorsimulering idag
 • redogöra för hur härddriften övervakas och följs upp i svenska kärnkraftverk
 • förklara hur toleransgränserna i beräkningarna bestäms samt tillämpa dessa
 • tillämpa reaktorfysiken på konkreta

Förkunskaper

Relevant högskoleutbildning, inklusive kursen Kärnkraftteknologi vid Uppsala universitet eller motsvarande.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar: föreläsningar, självstudier (inklusive lösning av inlämningsuppgifter) och fördjupning i ett ämnesområde av kursen, samt examination. Föreläsningarna äger rum koncentrerat under en vecka.

Bakgrund och introduktion till grundläggande data och begrepp som används inom reaktorfysiken för att beskriva klyvningsprocessen och neutronernas transport i termiskt och snabbt tillstånd. Inom kursen visas också några tillämpade räkneexempel som behandlar xenon, kriticitet och neutrondiffusion, för att belysa hur de olika reaktorfysikaliska parametrarna och modellerna används.

Bränsleförsörjningscykeln, från gruva till bränsleknippesleverans och revision diskuteras. För att få rätt mängd bränsle i rätt tid ska anrikning, konvertering och natururan beräknas, och logistiken planeras och genomföras. Momentet behandlar även optimering av anrikningen av U-235. En lättvattenreaktors bränslestav under normaldrift påverkas av klyvnings-processen, som leder till förändringar i bränslekutsen och kapslingen. Här beskrivs de termiska, mekaniska och kemiska egenskaperna: energi, klyvningsprodukter, temperaturprofil, förändringar i kapselns och kutsens dimensioner, fissionsgasupptag, med mera.

ICFM (In Core Fuel Management). Momentet behandlar bränsle- och härddesign för både tryckvattenreaktorer (PWR) och kokvattenreaktorer (BWR). Omladdning av bränsle, härdoptimering för effektivt utnyttjande av bränslet, dimensionering av brännbar absorbator.

Säkerhetsanalyser presenteras, för både PWR och BWR. Genomgången behandlar viktiga dokument, händelseklassning, barriärer och reaktorskydd, torrkokningsanalyser och stabilitetsanalyser

Kursplan

Pedagogiskt upplägg

Kursen omfattar föreläsningar, lektioner och laborationer. Problemlösning utgör en viktig aspekt av undervisningen och för detta utnyttjar kursdeltagarna datorstöd för att utföra beräkningar och simuleringar i programmeringsmiljö och i förekommande fall principsimulatorer för reaktor- och turbinanläggningar.

Examination

Kursdeltagarna examineras individuellt genom inlämningsuppgifter. Kursdeltagare har möjlighet att i samband med kursen registrera sig vid Uppsala universitet och efter godkänd examination erhålla 5 högskolepoäng för kursen.

För de kursdeltagare som ej genomför examinationen utfärdar Uppsala universitet ett kursintyg om genomförd kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin