Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursdatum: Nya kursdatum anslås här när de finns beslutade. Det går bra att redan nu anmäla sitt intresse via länken "Intresseanmälan".

Kursens omfattning: 6 hp, Kursen är indelad i de kursmoment som beskrivs nedan och kurstiden är 3 veckor fördelade på 13 dagar undervisning och 2
dagar självstudier

Målgrupp: Kursen  är främst avsedd för personal inom kärnkraftsbranschen.

Avgift: För icke-avtalskund 58 000 kr exkl. moms per deltagare.

Anmälningsvillkor/återbud

En geigermätare framför en skylt med radioaktivitetssymbol.

Kontakt

Kursinnehåll: Kursansvarig Anders Hjalmarsson (profilsida), forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Anmälan och administrativa frågor: Lena Sundberg (profilsida), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Om kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna bedriva kategori A-strålskyddsarbete enligt följande: Kort- och långsiktigt kunna bedöma, förbereda, planera, genomföra, leda, följa upp och dokumentera verksamheten ur strålskyddsperspektiv. Kursen är certifieringsgrundande för teoridelen kategori A.

Förkunskaper

Kursdeltagarnas förkunskaper ska motsvara de kärntekniska anläggningarnas gemensamma grundläggande kompetenskrav för skyddspersonal, inklusive de praktikkrav som ställs. Önskvärt är att kursdeltagarna repeterar och återtränar sina kunskaper innan kursen, genom att läsa igenom kompendiet för kurs B och utföra de beräkningsexempel som finns där (KSU-kompendium GKD-003-1).

Kursinnehåll

Strålningsfysik

Delämnet behandlar grundläggande principer som atomens uppbyggnad, naturkrafterna, radioaktivitet, joniserande strålning, växelverkan, enheter och deras samband med mera. Laborationer och övningar med mätinstrument för joniserande strålning ingår. Ämnesmål: Få fördjupad kunskap i den fysik som behandlar atomen och dess uppbyggnad, sönderfall, joniserande strålning och dess problem.

Strålningsbiologi

Delämnet behandlar uppbyggnad och funktion hos cellen, gener, DNA-molekylen och cellcykeln. Begrepp som Linear Energy Transfer (LET), Radiobiological Efficiency (RBE), och syreeffekten förklaras. Här beskrivs också viktningsfaktorer, ekvivalent dos, effektiv dos samt vilka effekter strålningen har på människan. Ämnesmål: Redogöra för strålningens inverkan på levande celler

Radiokemi

Delämnet handlar om hur olika nuklider påverkar strålningsmiljön på kärntekniska anläggningar samt om reaktorkemi för BWR och PWR. Här redogörs också för bränsleskador och dess konsekvenser, vattenkemi och vilka metoder som finns för att mäta och reducera utsläpp. Ämnesmål: Få kunskap om hur radiokemi påverkar strålningsmiljön

Mätteknik

Kursmomentet beskriver olika strålningsdetektorer och hur de fungerar. Olika begrepp, som bland andra Minimum Detectable Activity (MDA), Lower Limit of Detection (LLD), tidskonstant och standardavvikelse förklaras. Här beskrivs också mätkvalitet, det vill säga vilka faktorer som kan påverka mätresultatet och vilka krav som gäller för aktivitetsmätning. Ämnesmål: Få kunskap om hur olika detektorer fungerar samt förstå vilka faktorer som kan påverka mätresultatet.

Lagar och förordningar

Kursmomentet ger en beskrivning av SSMs verksamhet, EUs rekommendationer samt hur myndighetskraven är förtydligade i företagsanpassade instruktioner. Ämnesmål: Ha kunskap om gällande lagar och förordningar gällande strålskydd och kunna tillämpa dessa i praktiken.

ICRP och omvärldsbevakning

Kursmomentet beskriver ICRP och dess roll med grundläggande principer för strålskydd. Här beskrivs också begrepp kollektiv dos och intecknad effektiv dos samt respektive storheter. Ett annat avsnitt är omvärldsbevakning (ISOE, analysgruppen). Ämnesmål: Kunna beskriva ICRPs roll avseende de grundläggande principerna för strålskydd, samt hur omvärldsbevakningen är uppbyggd

ALARA

Här beskrivs hur principen As Low As Reasonably Achievable (ALARA) tillämpas i dagligt arbete med strålskydd och arbetsmiljö. Ämnesmål: Kunna tillämpa ALARA i praktiken

Arbetsrelaterad kommunikation och konflikthantering

Kursmomentet beskriver de externa och interna krav och föreskrifter som finns inom arbetsmiljöområdet. Det beskriver också grunderna i arbetsrelaterad kommunikation och ska också ge kunskap om konflikthantering. Ämnesmål: Kunna tillämpa föreskrifter inom arbetsmiljöområdet och ha kunskap om vad arbetsledarens ansvar innebär.

Kursplan

Examination

Skriftliga tentamina under kursens gång samt vid kursens slut. Kursdeltagare har möjlighet att i samband med kursen registrera sig vid Uppsala universitet och efter godkänd examination erhålla 6 högskolepoäng för kursen.

För de kursdeltagare som ej genomför examinationen utfärdar Uppsala universitet ett kursintyg om genomförd kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin