NANSS kurser

Kompetensförsörjning för kärnteknisk verksamhet

NANSS, Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, är en del av Uppsala Universitet som syftar till att synliggöra möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området.

Under NANSS erbjuds en rad olika kurser som syftar till att kompetensutveckla personal inom kärnteknisk verksamhet. Detta sker både genom att med stor regelbundenhet erbjuda kurser som vi vet årligen efterfrågas av branschen, och genom att vid behov erbjuda kurser när behov uppstår.

Kugghjul som går i varandra

Foto: Ali Al-Adili

Kurser som erbjuds regelbundet

Kursen Kärnkraftteknologi är främst avsedd för personal inom kärnkraftsbranschen med behov av fördjupade kunskaper inom kärnkraftsteknik. I kursen ingår de fysikaliska och tekniska grunderna för kärnkraft, reaktorfunktioner, olika aspekter på kärnkraftssäkerhet samt laborationer vid fullskalesimulator. Kursen i kärnkraftteknologi omfattar 7,5 veckors studier varav tre och en halv vecka lärarledd undervisning huvudsakligen förlagd till Uppsala universitet. Kursen ges normalt en gång per termin eller efter behov.

Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1, är en treveckorskurs som ingår som en del av befattningsutbildningen till strålskyddare klass A med tonvikt på den teoretiska bakgrunden till praktiskt strålskyddsarbete. Kursen täcker de fysikaliska och tekniska grunderna för strålskydd i kärnkraftsindustri, samt regelverket kring joniserande strålning och övningar i att använda mätinstrument för joniserande strålning ingår. Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov

Strålskydd repetition, FS2

Kursen Strålskydd repetition, FS2, riktar sig till strålskyddsingenjörer och strålskyddstekniker som genomgått sin utbildning motsvarande kursen strålskydd inom kärnkraft för mer än fem år sedan.

Kursen ger repetition och utveckling av de kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett gott strålskyddsarbete. Kursen omfattar en veckas undervisning samt en veckas självstudier. Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursen Tillämpad reaktorfysik är en femveckorskurs som riktar sig till deltagare inom kärnkraftsbranschen som har behov av att förstå grunderna i härddrift och reaktorfysik. Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursen som omfattar fem heldagar behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer. Kursen ger grundläggande förståelse av gammastrålnings växelverkan med germanium, mättekniken samt praktiska laborativa färdigheter. Ambitionen är att kursdeltagarna inte bara ska kunna genomföra en mätning, utan även kunna utföra felsökning på utrustningen. Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov. Minst fyra deltagare behövs för att kursen ska genomföras.

Kurser som kan erbjudas vid behov

Vi har också möjlighet att erbjuder kurser inom en rad andra områden, såsom exempelvis:

Kursen Människa, teknik, organisation och mänskliga faktorer inom kärnkraftsäkerhet med ”virtual reality” omfattar 6 hp och vänder sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med eller arbetar med MTO- och Human Factors-frågeställningar.

Kursen ges på engelska i samarbete med Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden, Norge, där också praktiska laborationer i VR-miljö genomförs.

Kursens inriktning är mot kärnkraft men dess innehåll är generellt tillämpligt även inom andra verksamhetsområden.

Kursen Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet vänder sig till beslutsfattare och ledare som har kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten och ger en översikt över grunderna för svensk statsförvaltning och lagstiftningen på kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet. Kursen ges efter behov.

Kontakt

Kontakta oss på NANSS vid intresse.

E-post: info@nanss.uu.se

Kursen Termohydraulik omfattar tre heldagar och är en fördjupning inom industriella aspekter av termohydraulik, till exempel voidkorrelationer och torrkokning.

Kursen kärnkraftteknologi eller motsvarande är förkunskapskrav.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och datorövningar.

Kontakt

Kontakta oss på NANSS vid intresse.

E-post: info@nanss.uu.se

Kursen Material och konstruktion för lättvattenreaktorer omfattar tre heldagar och är lämplig för all teknisk personal som kommer i kontakt med konstruktions- och materialvalsfrågor.

Målsättningen med kursen är att ge kunskap om och förståelse för samspelet mellan materialval, materialtillstånd och konstruktion. Den ska också ge insikt om vad som ligger bakom snårskogen av styrande normer och öka deltagarnas förståelse för fysikens naturlagar.

Kursen bygger på mer än 30 års internationella drifterfarenheter av hur material påverkas och åldras i kärnkraftsmiljön.

Kontakt

Kontakta oss på NANSS vid intresse.

E-post: info@nanss.uu.se

Samarbeten

NANSS plattform kan även utgöra underlag för tvärvetenskapliga samarbeten av olika slag, t ex forskning. NANSS baseras på en tvärvetenskaplig kompetensplattform med forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och experter ute i branschen.

Kontakt: info@nanss.uu.se (e-post)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin