Utbildningssociologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 december 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs samt som campuskurs i Sociologiprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Efter genomgången ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp och frågeställningar inom utbildningssociologin och redogöra för hur utbildningssociologiska studier är förankrade i samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner
 • tillämpa utbildningssociologiska traditioner i analysen av utbildningens sociala funktioner idag
 • beskriva såväl olika utbildningsformers historiska utveckling som utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige
 • redogöra för sociala gruppers utbildningsstrategier
 • diskutera relationen mellan utbildning och samhällsförändringar

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Utbildningssociologins grunder 7,5 hp

 • Utbildningssociologiska traditioner
 • Centrala begrepp och frågor inom utbildningssociologin
 • De samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för utbildningssociologin
 • Några aktuella utbildningsrelaterade frågor sedda i ljuset av utbildningssociologiska traditioner

Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp

 • Det svenska utbildningssystemets sociala struktur
 • Sociala gruppers utbildningsstrategier
 • Förhållandet mellan sociala gruppers utbildningsstrategier och utbildningssystemets struktur

Utbildningssystemets framväxt och struktur, 7,5 hp

 • De olika utbildningsformernas historiska utveckling
 • Det svenska utbildningssystemet idag
 • Betydelsen av klass, kön och etnicitet i relation till utbildning
 • Utbildningssystemets utveckling i ett internationellt perspektiv

Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

 • Utbildning och regionalisering, nationalisering och globalisering
 • Utbildning och politik
 • Utbildning och yrkesliv
 • Utbildning och digitalisering

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina. För att bli godkänd på kursen krävs att alla delkurser är avklarade med godkänt resultat. Kursbetyget utgör en sammanvägning av betygen på de fyra ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin