Kandidatprogram i fysik – Geofysik

180 hp

Hur ser jordens inre ut? Vad är det som driver kontinentalplattornas rörelser, de som orsakar både jordbävningar och vulkanutbrott? Går det att borra flera kilometer ner i jorden för att utvinna geotermisk energi? På kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik lär du dig hur jorden är uppbyggd och fungerar och bidrar till en grön omställning genom geologisk lagring av energi, en hållbar utvinning av mineraler, prospektering för grundvatten och miljöstudier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På programmet lär du dig hur fysikens lagar styr över vår planet och hur man använder geofysiska metoder för att undersöka jordens inre. Du lär dig också hur geofysiska metoder kan bidra till en mer hållbar utveckling inom energiförsörjning, mineralutvinning och miljöfrågor. Du får gedigna kunskaper i geofysik, fysik, matematik och geovetenskap. Dessa kunskaper kan du sedan använda bland annat för att:

  • simulera globala geodynamiska processer (kontinentalplattornas rörelser)
  • förstå hur seismiska vågor från jordbävningar breder ut sig i jorden
  • utforska geologiska strukturer som lämpar sig för energilagring, utvinning av mineral och grundvatten.

Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik innehåller teoretiska inslag, mätningar ute i naturen och utveckling och användning av datorsimuleringar. Som student i geofysik på Uppsala universitet studerar du på Sveriges största geovetenskapliga institution med landets mest framgångsrika geofysiska forskningsprogram. Därmed erbjuder vi en mängd teman för ditt avslutande kandidatarbete och många möjligheter inför ditt framtida karriärval. Typiska karriärvägar är exempelvis master- och doktorandstudier, anställning som geofysiker i konsultföretag eller gruvbolag med fokus på fältstudier, expert på naturkatastrofer i försäkringsbolag, anställning som geovetare i statliga verk och myndigheter, m.m.

Vid sidan av geofysiken har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, fysik och meteorologi och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Det finns också möjlighet att bredda dig med kurser i geovetenskaper.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Du lär dig om fysikens grundlagar och inom matematiken lägger vi grunden för att förstå fysikens ekvationer och beräkna lösningar till enkla geofysikaliska och fysikaliska problem.

Under det tredje året fördjupar du dig inom geofysik, beräkningsvetenskap och datasimuleringar. Du har stor valfrihet bland kurser, och kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier. Det finns inga obligatoriska kurser inom programmet, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs tre.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Ämnesfördelning inom programmet

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

När du läser kandidatprogrammet i fysik med inriktning geofysik så studerar du vid två institutioner. I början av studierna läser du vid institutionen för fysik och astronomi, en institution med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Fördjupningskurserna inom geofysik ges av institutionen för geovetenskaper, en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med många samarbeten inom och utanför universitetet.

Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med studenter i de övriga inriktningarna i kandidatprogrammet för fysik i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar. Du kommer både att få arbeta individuellt och i grupp. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, programmeringsuppgifter, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att diskutera metoder och slutsatser.

Vi arbetar med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Goda kommunikationsfärdigheter är mycket viktiga för din framtida karriär, oavsett om du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas kontinuerligt genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men kurslitteraturen är främst på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Efter din kandidatexamen har du en kompetens inom geofysik som ger dig många valmöjligheter. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du arbeta med tillämpningar av geofysik inom mineralprospektering, förnyelsebar energi, grundvatten och miljöstudier, geoteknik och infrastrukturplanering eller med utveckling av mätinstrument och numerisk databehandling.

Vanliga arbetsgivare är

  • olika industrier, till exempel gruvföretag
  • privata företag, till exempel konsultföretag verksamma i olika geovetenskapliga fält
  • försäkringsbolag
  • kommuner, regioner statliga verk eller myndigheter, till exempel Sveriges geologiska undersökning.

Väljer du att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik där du kan fördjupa dina kunskaper inom det fysikområde som intresserar dig. Du är också behörig till masterprogrammet i geovetenskap, där kan du välja mellan flera programinriktningar. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin