Kandidatprogram i systemvetenskap

180 hp

Utbildningsplan, SSY1K

Kod
SSY1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Syfte

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Under utbildningen ska studenten tillägna sig kunskaper om IT-baserade informationssystem, med särskilt fokus på komplex informationshantering samt applikationsutveckling. Detta innefattar analys av mänsklig och organisatorisk kommunikation och informationsbearbetning samt design och konstruktion av IT-lösningar för att stödja verksamhet. Studenten ska, med utgångspunkt från organisation, människa och teknik, förberedas för att förstå design och förändring. Studenten förbereds för att bidra till utvecklingen av den komplexa struktur av system och information som utgör en viktig grund för det moderna samhället. Studenten ska genom breda baskunskaper vara väl rustad att delta i och aktivt bidra till informationssamhällets utveckling.

Kandidatprogrammet i systemvetenskap finns i två inriktningar, inriktningen mot systemutveckling (ges i Uppsala) och inriktningen mot programvaruteknik (ges på Campus Gotland i Visby).

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • förståelse för centrala begrepp inom huvudområdet informationssystem, inbegripet kunskap om IT, verksamhetsutveckling, systemutveckling, programutveckling, databaser, interaktionsdesign samt Internet och sociala medier,
 • kunskap om den vetenskapliga grunden för informationssystem och programvaruteknik, tillämpliga metoder inom dessa områden, samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • förståelse för hur informationsteknik kan användas för att skapa värde för människor, organisationer och samhälle,
 • kunskap om och förtrogenhet med teorier och metoder som används vid utveckling och kvalitetssäkring av informationssystem och programvara samt
 • förståelse för informationssystem och systemutveckling som delar i ett större organisatoriskt och tekniskt sammanhang.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera IT-relaterade företeelser, frågeställningar och situationer,
 • förmåga att självständigt och i grupp identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera teknik, verksamhet, problem och lösningar i dialog med olika intressenter,
 • färdighet i att genom utveckling och tillämpning av informationsteknik skapa nytta för människa, organisation och samhälle,
 • förmåga att i samverkan med olika intressenter tillämpa och bidra till utvecklingen av metoder, standarder och verktyg som används i systemutvecklingsprojekt,
 • förmåga att samverka i projektgrupper samt
 • färdighet i design och konstruktion av programvara, användargränssnitt och databaser, med hänsyn tagen till existerande system och infrastruktur.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • förmåga att inom huvudområdet informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • förmåga att inom huvudområdet informationssystem söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

PROGRAMMETS INNEHÅLL

Huvudområdet informationssystem i sin helhet inkluderar informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser och programutveckling, interaktionsdesign samt Internet och sociala medier. Programmets båda inriktningar ger bred kunskap inom ämnet och en succesiv fördjupning inom strukturerad problemlösning samt principer och arbetssätt för verksamhets- och systemutveckling. Givet denna gemensamma grund har inriktningen mot systemutveckling en tonvikt på verksamhetsförståelse som utgångspunkt för systemutveckling, medan inriktningen mot programvaruteknik fokuserar på tekniska möjligheter samt dataanalys och visualisering som utgångspunkter för utveckling av värdeskapande IT-applikationer.

Inriktning mot systemutveckling

Inriktningen mot systemutveckling ger kunskap om teorier och metoder för design och konstruktion av informationssystem som en del i verksamhetsutveckling. Detta innefattar hur informationssystem samverkar för att skapa den infrastruktur som utgör grunden för det moderna informationssamhället. Under tredje terminen ges studenten möjlighet till breddning inom valfritt område.

Inriktning mot programvaruteknik

Inriktningen mot programvaruteknik har särskild fokus på teorier och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av applikationer för webb och mobila enheter. Inriktningen är utformad kring tre samspelande teman: Programvaruutveckling, forskning och innovation, samt dataanalys och visualisering. Inriktningens femte termin har valfria kurser för att möjliggöra utbytesstudier samt breddning eller fördjupning.

PROGRAMMETS STRUKTUR

Inriktning mot systemutveckling

I det systemvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning mot systemutveckling är huvudområdet informationssystem (90 högskolepoäng). Andra områden är databasteknik (30 högskolepoäng), människa-datorinteraktion, IT-rätt, logik och matematik (30 högskolepoäng för de fyra kurserna). I programmet ingår ett ämnesval där studenterna fritt får välja mellan olika ämnen (30 högskolepoäng).

Termin och Kurser

T 1 Informationssystem 1-22,5 hp, Databasteknik 1-7,5 hp.

T 2 Matematik 7,5 p, Människa-datorinteraktion 7,5 hp, Informationssystem 22,5-30 hp, Databasteknik 7,5-15 hp.

T 3 Biområde 30 hp

T 4 Informationssystem 30-45 hp, IT-rätt 7,5 hp, Logik 7,5 hp

T 5 Informationssystem 45-67,5 hp Databasteknik 15-22,5 hp

T 6 Informationssystem 67,5-90 hp, Databasteknik 22,5-30 hp

Första året ger en introduktion till huvudområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser såsom relationsdatabaser samt webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion. Under andra året studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik, datavetenskap eller lingvistik. Även informations- och IT-säkerhet, IT-rätt, logik samt multimedia studeras. Tredje året ger fördjupning i ämnesområdet med kurser såsom verksamhetsinriktad systemutveckling, objektorienterad programutveckling, Internetbaserade system samt informationsinfrastruktur. Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet.

Inriktning mot programvaruteknik

I det systemvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning programvaruteknik är huvudområdet informationssystem (90 högskolepoäng). Biområdet är programvaruteknik (60 högskolepoäng). 30 poäng under termin 5 är valfria för att möjliggöra utlandsstudier eller valfri fördjupning eller breddning för studenten.

Termin och Kurser

T 1 Informationssystem 1 - 15 hp, Programvaruteknik 1-15 hp.

T 2 Informationssystem 15 - 30 hp, Programvaruteknik 15 - 30 hp

T 3 Informationssystem 30 - 45 hp, Programvaruteknik 30 - 45 hp

T 4 Informationssystem 45 - 60 hp, Programvaruteknik 45 - 60 hp

T 5 Valfria kurser, 30 hp

T 6 Informationssystem 60-90 hp

Första året ger en introduktion till ämnesområdet omfattande verksamhetsutveckling och systemutveckling, programvaruutveckling, databaser samt webbprogrammering. Första året ger även grundläggande kunskaper i vanligt förekommande metoder för forskning och utveckling inom huvudämnet. Under utbildningens andra år fördjupas kunskaperna i programmering, databaser, kvalitetssäkring av programvara, applikationsutveckling och mobilitet samt informations- och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger möjlighet för studenten att efter två års avklarade studier erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne. Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i dataanalys och visualisering. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Undervisning

UNDERVISNINGSFORMER OCH EXAMINATION

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är ett inslag i flertalet kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Studenten stöds genom handledning och återkoppling. Examinationen sker i form av muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser. Examinationen kan även bestå av muntlig presentation samt skriftlig och muntlig opposition. På merparten av kurserna ges betyget "underkänd", ”godkänd” eller ”väl godkänd”. På vissa kurser ges endast betyget “underkänd” eller “godkänd”.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet informationssystem inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. I utbildningen med inriktning mot systemutveckling ingår 30 högskolepoäng inom ett biområde. I utbildningen med inriktning mot programvaruteknik ingår 60 högskolepoäng inom biområdet programvaruteknik.

För inriktningen mot programvaruteknik gäller att studenter som så önskar kan, efter två års avklarade studier, erhålla högskoleexamen med inriktning mot programvaruteknik (higher education diploma with specialisation in software engineering).

Övriga föreskrifter

Kandidatprogrammet i systemvetenskap ger behörighet att söka exempelvis de tvååriga masterprogrammen i systemvetenskap, människa-datorinteraktion samt management, kommunikation och IT vid Uppsala Universitet.

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr.o.m. ht-16.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin