Kandidatprogram i systemvetenskap

180 hp

Utbildningsplan, SSY1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SSY1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 januari 2010
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2010/7 Doss 3:1:1

Kandidatprogram i systemvetenskap omfattar 180 högskolepoäng.

UTBILDNINGENS SYFTE

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Under utbildningen skall studenten tillägna sig kunskaper om IT-baserade informationssystem. Detta innebär att kunna kartlägga behov hos människor och organisationer, designa och utveckla IT-lösningar för att tillgodose dessa behov, samt införa sådana lösningar i olika typer av verksamheter. Studenten förbereds för att kunna bidra till utvecklingen av den komplexa struktur av system och information som utgör en viktig grund för det moderna samhället. Studenten skall genom breda baskunskaper vara väl rustad att delta i informationssamhällets utveckling.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- förståelse av centrala begrepp inom huvudområdet informationssystem, inbegripet kunskap om IT, verksamhetsutveckling, systemutveckling, programutveckling, databaser, människa-datorinteraktion samt Internet och sociala medier,

- kunskap om den vetenskapliga grunden för informationssystem, tillämpliga metoder inom området, samt orientering om aktuella forskningsfrågor,

- förståelse av hur informationsteknik kan användas för att skapa värde för människor, organisationer och samhälle,

- kunskap och förtrogenhet med de teorier och metoder som används vid utveckling av informationssystem,

- förståelse av hur olika perspektiv på IT kommer till uttryck i utvecklingsprojekt och

- förståelse av informationssystem och systemutveckling som delar i ett större organisatoriskt och tekniskt sammanhang.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera IT-relaterade företeelser, frågeställningar och situationer,

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,

- färdighet i att utveckla och tillämpa IT för att lösa problem och tillvarata potentialen hos människor, organisationer och samhälle,

- förtrogenhet med tillämpliga metoder för utveckling av informationssystem i olika sammanhang,

- färdighet att i samverkan med användare och andra intressenter analysera och specificera krav på informationssystem,

- färdighet i design och konstruktion av programvara, användargränssnitt och databaser, med hänsyn tagen till existerande system och infrastruktur samt

- förmåga att samverka i projektgrupper.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- förmåga att inom huvudområdet informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och

- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

SAMFAK 2010/7 Doss 3:1:1

Kandidatprogram i systemvetenskap omfattar 180 högskolepoäng.

UTBILDNINGENS SYFTE

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Under utbildningen skall studenten tillägna sig kunskaper om IT-baserade informationssystem. Detta innebär att kunna kartlägga behov hos människor och organisationer, designa och utveckla IT-lösningar för att tillgodose dessa behov, samt införa sådana lösningar i olika typer av verksamheter. Studenten förbereds för att kunna bidra till utvecklingen av den komplexa struktur av system och information som utgör en viktig grund för det moderna samhället. Studenten skall genom breda baskunskaper vara väl rustad att delta i informationssamhällets utveckling.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- förståelse av centrala begrepp inom huvudområdet informationssystem, inbegripet kunskap om IT, verksamhetsutveckling, systemutveckling, programutveckling, databaser, människa-datorinteraktion samt Internet och sociala medier,

- kunskap om den vetenskapliga grunden för informationssystem, tillämpliga metoder inom området, samt orientering om aktuella forskningsfrågor,

- förståelse av hur informationsteknik kan användas för att skapa värde för människor, organisationer och samhälle,

- kunskap och förtrogenhet med de teorier och metoder som används vid utveckling av informationssystem,

- förståelse av hur olika perspektiv på IT kommer till uttryck i utvecklingsprojekt och

- förståelse av informationssystem och systemutveckling som delar i ett större organisatoriskt och tekniskt sammanhang.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera IT-relaterade företeelser, frågeställningar och situationer,

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,

- färdighet i att utveckla och tillämpa IT för att lösa problem och tillvarata potentialen hos människor, organisationer och samhälle,

- förtrogenhet med tillämpliga metoder för utveckling av informationssystem i olika sammanhang,

- färdighet att i samverkan med användare och andra intressenter analysera och specificera krav på informationssystem,

- färdighet i design och konstruktion av programvara, användargränssnitt och databaser, med hänsyn tagen till existerande system och infrastruktur samt

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

- förmåga att inom huvudområdet informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och

- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Programmets uppläggning

PROGRAMMETS INNEHÅLL

Kandidatprogrammet i systemvetenskap ger bred kompetens inom området informationssystem. Utbildningen ger kunskap om teorier och metoder för konstruktion av informationssystem. Centralt inom området är informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser och programutveckling, människa-datorinteraktion samt Internet och sociala medier – kunskap som krävs för att få en helhetsbild av systemutveckling. För att underlätta förståelsen för de teoretiska och metodologiska grunderna i utbildningen ges kurser i diskret matematik och logik. Under en termin ges studenten möjlighet till en breddning i ett valfritt område.

PROGRAMMETS STRUKTUR

I det systemvetenskapliga kandidatprogrammet är huvudområdet informationssystem (90 högskolepoäng). Andra områden är databasteknik (30 högskolepoäng), människa-datorinteraktion, IT-rätt, logik och matematik (totalt 30 högskolepoäng). I programmet ingår ett ämnesval där studenterna fritt får välja mellan olika ämnen (30 högskolepoäng).

Termin Kurser

T 1 Informationssystem 1-22,5 hp, Databasteknik 1-7,5 hp.

T 2 Matematik 7,5 p, Människa-datorinteraktion 7,5 hp, Informationssystem 22,5-30 hp, Databasteknik 7,5-15 hp.

T 3 Biområde 30 hp

T 4 Informationssystem 30-45 hp, IT-rätt 7,5 hp, Logik 7,5 hp

T 5 Informationssystem 45-67,5 hp Databasteknik 15-22,5 hp

T 6 Informationssystem 67,5-90 hp, Databasteknik 22,5-30 hp

Första året ger en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling och webbprogrammering samt multimedia och databaser såsom relationsdatabaser och "content management system". Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion. Under andra året studeras ett biämne som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medier och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Även IT-rätt och logik samt informations- och IT-säkerhet studeras. Tredje året ger fördjupning i ämnesområdet med kurser såsom objektorienterad system- och programutveckling,"data mining" och "data warehousing", Internetbaserade system samt informationsinfrastruktur och e-tjänster. Ett examensarbete ingår i utbildningen.

Undervisning

UNDERVISNINGSFORMER OCH EXAMINATION

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Mer praktiskt inriktad undervisning ges i samband med laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Examinationen på kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På genomgångna kurser ges betyget "underkänd", "godkänd" eller "väl godkänd".

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet informationssystem inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng, samt med 30 högskolepoäng inom ett biområde.

Övriga föreskrifter

Kandidatprogrammet i systemvetenskap ger behörighet till att söka det tvååriga masterprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet och avlägga filosofie masterexamen. Den ger även behörighet att söka masterprogrammet och avlägga filosofie magisterexamen genom att göra en etappavgång från masterprogrammet efter ett år.

Övergångsbestämmelse: För antagna studenter höstterminen 2007-2009 gäller utbildningsplanen som fastställdes 2007, för antagna höstterminen 2006 gäller utbildningsplanen som fastställdes 2006 och för tidigare studenter gäller utbildningsplanen som fastställdes 2002.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin