Victoria Enkvist

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law; Professors, Instructors, Researchers

Telephone:
+46 18 471 20 30
Mobile phone:
+46 70 167 98 47
E-mail:
Victoria.Enkvist@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Researcher at Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS)

Mobile phone:
+46 70 167 98 47
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Victoria Enkvist är docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar främst på fri- och rättigheter i olika system och hur dessa rättigheter tolkas och tillämpas i olika situationer. Enkvist är för närvarande engagerad i ett antal olika mångdisciplinära forskningsprojekt som handlar om rättigheter och rättighetssubjekt.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Interna uppdrag

Styrelseledamot i Institutet för Utbildningsrätt

Ledamot i ledningsgruppen i Institutet för Utbildningsrätt

Biträdande handledare för doktorand Elin Boyer i rättshistoria

Vice ordförande i juridiska doktorandrådet, 2008

Ledamot i Juridiska fakultetens fakultetsnämnd, 2008

Suppleant i rekryteringsgruppen,

Externa uppdrag

Styrelseledamot i Centrum för mångvetenskaplig forskning (CRS) 2020-

Ledamot i vetenskapliga rådet för CRS 2020-

Styrelseledammot i Forum för Judiska studier 2019-

Temaledare i tema 2, Impact of Religion 2014-2020

Bisträdande forskningssamordnare vid Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa, 2009.

Ledammot i betygsnämnd för Tor Wigum 2017

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, mänskliga rättigheter, Utbildningsrätt

Undervisningserfarenhet

Kursföreståndare: Konstitutionell rätt, 2021

Kursföreståndare: Democracy and Human Rights in a European Context 2019

Terminskurs 1

Terminskurs 6

Rektorsprogrammet

Lantmäteriprogrammet

Fördjupningskurser: Makt och rätt, Konstitutionell rätt, Likabehandling och diskriminering, Information och rätt, Mänskliga rättigheter, Democracy and Human Rights i a European Context,


Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Att förverkliga naturens rättigheter: Hållbar utveckling och demokrati. Tillsammans med en historiker som är kopplad till CRS, Seth Epstein, och en rättshistoriker, Marianne Dahlen har Enkvist erhållit medel (10,5 milj kr) från Formas för ett projekt om Rights of Nature. I en ny och alltmer klimatmedveten värld har krav på att naturen ska ha egna rättigheter blivit allt vanligare. Frågorna som undersöks i projektet är bland annat hur rättssubjekt uppstår och vilka argument som har används historiskt när nya rättssubjekt har skapats. En annan fråga som är central i detta projekt är maktstrukturer och hur denna utveckling och breddning av rättighetssystemen kommer att påverka de mer traditionella rättigheterna. 2020-2024.

Pentecostal Migrants in Secular Sweden. Projektet har beviljats medel från Vetenskapsrådet och pågår feb 2019 - mars 2022. Projektet belyser viktiga frågor rörande migrantkyrkor inom pingströrelsen. Migration utgör en av de främsta politiska och sociala konfliktfrågorna i Sverige idag. Med migrationen har också religion fått en allt mer synlig roll. En övergripande fråga i projektet är hur religiös migration påverkar det sekulära svenska samhället? I projektet specialstuderas tre pentestokala migrantförsamlingar i Stockholmsregionen. Vilken roll spelar religionen för dessa migranter i Sverige och vilka utmaningar möter de relation till det sekulära svenska samhället? Enkvist del i projektet är att undersöka de rättsliga utmaningar som dessa grupper möter från ett MR-perspektiv.

En likvärdig skola är titeln på ett projekt som ska slutredovisar under vt 2021. Inom ramen för IFU fick jag, tillsammans med tre andra forskarkollegor vid juridiska institutionen (professor Olle Lundin, docent Lotta Lerwall och doktor Gustaf Wall), ett stort forskningsanslag (11,8 mkr) år 2016, till ett projekt angående skolan från Vetenskapsrådet. Det övergripande syftet med detta projekt var att analysera skollagstiftningen i ljuset av lagstiftarens ambition att åstadkomma en likvärdig skola. Projektet slutredovisas vt 2021.

Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the past in the construction of Secularity of Law Det övergripande syftet med projektet var att undersöka det protestantiska arvet under 500 år i den nordiska sekulära lagstiftningen (ProNoLa). I projektet var Tyskland jämförelseland, vilket innebar att även tyska forskare var inblandade i detta projekt.

I projektet arbetade jag nära tillsammans med professor Anna-Sara Lind från juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Anna-Sara Lind var projektledare för den svenska gruppen som bestod av forskare såsom bland annat professor Cecilia Wejryd och professor emeritus Kjell-Åke Modéer. Totalt fick projektet 1,1 miljoner euro i finansiering. 2016-2019. Finansierades genom det europeiska samarbetet HERA (Humanities in the European Research Area)

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Other

Victoria Enkvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin