Uppsala universitets inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition

Bild på inspelshäftet mot grå bakgrund. 

I slutet av oktober 2023 lämnade Uppsala universitet in sina synpunkter till regeringen inför arbetet med den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Universitetet ger förslag på förändringar inom områdena akademisk frihet, forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, utbildning samt samverkan och innovation.

Uppsala universitets förslag i korthet

Stärk den akademiska friheten på alla nivåer. Universitetet föreslår att lärosätenas autonomi (självständighet) som institutioner ökas, att utbildningens frihet skyddas i grundlagen och att detaljstyrningen minskar. Ett annat förslag är att regleringar för arbetskraftsinvandring tar hänsyn till högskolesektorns särskilda förutsättningar.

Styr forskningsmedel mot excellent forskning. Här föreslår universitetet att basanslaget fördelas utifrån excellens och hålls fritt från medfinansiering, att Vetenskapsrådets fria projektbidrag värnas och nya satsningar görs på strategiska forskningsområden. På EU-nivå föreslås att excellent grundforskning prioriteras i EU:s kommande ramprogram och att Sverige stärker sitt engagemang med omställningen till öppen vetenskap.

Skapa goda förutsättningar för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utarbeta en övergripande nationell strategi och en långsiktig finansieringsmodell för forskningsinfrastruktur, uppmanar universitetet. Två andra förslag är att den nationella digitala forskningsinfrastrukturen samordnas i en myndighet och att finansieringen för att digitalisera det svenska trycket säkras.

Ge förutsättningar för utbildning av högsta kvalitet och relevans. Universitetet föreslår att ersättningsbeloppen per student höjs inom samtliga utbildningsområden, för att säkerställa utbildningens kvalitet. De föreslår också att den högre utbildningen byggs ut med permanenta platser.

Ta bort hinder från samverkan och innovation. Bland annat föreslås att ULF (praktiknära forskning i samverkan) permanentas och att utvecklingen av samverkansformerna ska gå mot enklare strukturer och minskad administration

Strategiska forskningsområden

Uppsala universitet listar även ett antal prioriterade forskningsområden som man vill satsa på för att kunna möta dagens samhällsutmaningar. Följande strategiska forskningssatsningar anges i inspelet:

 • Hållbar utveckling och målkonflikter
 • Fred och social säkerhet
 • Demokrati och högre utbildning
 • Barns rätt till utveckling
 • Energiomställning
 • Evolution, biodiversitet och klimatförändringar
 • Molekylära livsvetenskaper och hälsoteknologi
 • Läkemedelsutveckling
 • Antibiotikaresistens, folksjukdomar och global hälsa
 • Precisionsmedicin och framtidens hälso- och sjukvård
 • Totalförsvaret

Hela inspelet i sin helhet

Uppsala universitets inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik från och med 2025 (pdf) Pdf, 328 kB.

Nyhet om inspelet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin