PRAXIS-studien - En långtidsstudie av vuxna med astma och KOL

PRAXIS-studien har som mål att hitta subgrupper med klinisk relevans för individer med astma och KOL, i primärvård såväl som sjukhusvård. Vidare undersöks hur behandling och multisjuklighet påverkar faktorer som livskvalitét och dödlighet.

  • Startdatum: 2005-01-01
  • Finansiär: Hjärt-Lungfonden,Sjukvårdsregion Mellansverige, Riksförbundet HjärtLung, Astma- och Allergiförbundet och Centrum för klinisk forskning, Värmland.

Beskrivning

PRAXIS är en långtidsstudie som, med ”real-world” data , fortlöpande följer sjukdomsutveckling och behandling hos personer med astma och KOL. Deltagare rekryteras från Sjukvårdsregion Mellansverige och Region Stockholm. Studien baseras på enkäter (där även sjukdomsspecifika livskvalitetsinstrument är inkluderade), journalgranskning och registerdata.

Syfte är bland annat att undersöka vilka kliniska grupper (fenotyper) av astma och KOL som kan identifieras, samt hur hälsorelaterad livskvalitet, sjukdomskontroll, akuta försämringar (exacerbationer) och dödlighet påverkas av behandling, multisjuklighet och olika dimensioner av andnöd mätt med Dyspné-12.

Mer specifika frågeställningar är:

  1. Vilka kliniska grupper (så kallade fenotyper) av astma och KOL kan identifieras med klusteranalys och vilket samband finns mellan dessa fenotyper och behandlingseffekt, exacerbationer, sjukhusinläggningar samt mortalitet i en långtidsuppföljning?
  2. Vilken betydelse har komorbiditeter för hälsorelaterad livskvalitet, exacerbationsfrekvens och mortalitet vid astma och KOL?
  3. Vilken betydelse har olika dimensioner av dyspné (andnöd) mätt med det multidimensionella måttet Dyspné-12 för exacerbations- och mortalitetsrisk vid KOL?
  4. Har användning och tolkning av spirometri vid diagnostik av KOL förändrats under åren efter 2014 vid en jämförelse med tidigare studier före 2014?
  5. Hur påverkar genomgången Covid-19 infektion hälsorelaterad livskvalitet och exacerbationsfrekvens för patienter med astma och KOL?
  6. Vilka skillnader finns mellan astma- och KOL-populationerna och en köns- och åldersmatchad referenspopulation utan astma och KOL avseende samsjuklighet, vårdtillfällen och mortalitet.

Läs mer om PRAXIS-studien

PRAXIS-studien är ett regionalt forskningssamarbete mellan forskare med förankring i allmänmedicin, lungmedicin och klinisk epidemiologi från Uppsala Universitet, Örebro Universitet och Karolinska Institutet med företrädare från primärvård och sjukhusvård i Sjukvårdsregion Mellansverige och Region Stockholm. Uppsala universitet är forskningshuvudman.

Medarbetare: Professor/lungläkare Christer Janson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin, allergologi och sömnforskning, Uppsala universitet. , Docent/allmänläkare Karin Lisspers, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala Universitet., Professor/epidemiolog Scott Montgomery, Klinisk epidemiologi och biostatistik enheten, Universitetssjukhuset Örebro; Örebro Universitetet; och Karolinska Institutet., Docent/lungläkare Josefin Sundh, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro och Örebro Universitet., Docent/allmänläkare Anna Nager, NVS, sektionen för familjemedicin och primärvård, Karolinska Institutet., Universitetslektor/distriktsläkare Mikael Hasselgren, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Vårdcentralen Kil, Region Värmland., Docent/allmänläkare Hanna Sandelowsky, Institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet., Marta Kisiel, Med. Dr /distriktsläkare Maaike Giezeman, CKF Region Värmland, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Vårdcentralen Skoghall, Region Värmland., Doktorand/distriktsläkare Åsa Athlin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Capio vårdcentral Lekeberg, Region Örebro., Doktorand/distriktsläkare Carolina Smith, CKF Region Värmland, Vårdcentralen Skoghall Region Värmland., Caroline Ahlroth Pind, Doktorand/ST-läkare allmänmedicin Therese Öfverholm, Region Stockholm och Karolinska institutet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin