Ylva Bergström

Akademiska meriter:
FD, Docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Akademiska meriter: FD, docent.

Akademiska uppdrag: Ledamot styrelsen för forskningsprogrammet: Demokrati och högre utbildning.

Biografi

Akademisk examen och titel

  • 2002-09-19, doktorsexamen i ämnet pedagogik. Avhandlingens titel: Utbildningspolitik i det andra moderna: Om skolans normativa villkor. Örebro Studies in Education 4. Handledare: prof. Tomas Englund.
  • 2012-04-26, docent i ämnet utbildningssociologi, vid Uppsala universitet.

Nuvarande anställning och förordnande

  • 2011-01-01 Lektor i utbildningssociologi vid institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, vid Uppsala universitet.

Akademiska uppdrag:

  • Ledamot i styrelsen för Demokrati och högre utbildning vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag

  • Ledamot i Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala sedan 2019, sekreterare sedan 2023-01-01.

Forskning

Jag har i min forskning sysselsatt mig med frågor om hur utbildning och demokrati hänger ihop – begreppsligt och historiskt. Jag har också ägnat mig åt samma fråga i empiriska analyser av registerdata, enkäter och intervjuer i syfte att, sociologiskt, förstå demokratins sociala och kulturella villkor.

I ett pågående forskningsprojekt kartläggs sistaårsgymnasister intresse, åsiktsorientering samt attityder och tillit till politik och demokratins institutioner. Bakgrunden är att unga väljares åsikter och värderingar ofta analyseras som en generationsfråga, åsiktsförskjutningar blottläggs i jämförelser mellan unga och äldre eller mellan ungdomsgenerationer över tid. Här håller jag kvar intresset för jämförelser över tid men låter skillnader bland unga sistaårsgymnasisters politiska attityder, intresse och praktiker stå i fokus. Vilken betydelse har uppväxtförhållanden, utbildningsvägar och framtidsutsikter för sistaårsgymnasisters politiska intresse, engagemang och attityder till demokrati?

Att skolan omfattas av en s.k. värdegrund är bekant för de flesta och lejonparten av dagens gymnasister kan rabla skolans (och de västerländska demokratiers grundläggande) värden men förmågan att ursklija handlingar som utmanar de grundläggande principer som skyddar dessa värde varierar stort.

I min forskning har jag även studerat utbildningssystemets sociala strukturer – hur sociala grupper väljer skola och skolors rekryteringsmönster – samt hur gymnasister orienterar sig på internationella utbildningsvägar.

Jag undervisar på alla nivåer och med en bred pedagogisk verksamhet – från grundutbildnings- till forskarutbildningskurser, från salsföreläsningar till arbetande seminarier, på nationella och internationella program. Jag handleder doktorander och masterstudenter.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Ylva Bergström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin