Erik Jansson Boström

Kort presentation

Utbildad personalvetare och doktor i teoretisk filosofi. Intresserad av allt mellan himmel och jord: filosofi, vetenskap och samhället i stort.

Avhandlingen fokuserar på samhällsvetenskapernas metodologiska och epistemologiska frågor med fokus på kvalitativ sociologi och Max Webers idealtyper: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-406845

Intressen i urval: Wittgensteins och Austins språkfilosofi och kontinentental filosofi.

Redaktör, essätidskriften Poros:

https://www.porostidskrift.se

Biografi

Problem som jag finner intressanta i studiet av sociala fenomen är;

Vad för slags kunskap eller förståelse kan sociologiska studier av sociala fenomen kan samhällsvetenskaperna ge oss?

Hur ska man se på skillnaden mellan å ena sidan kunskap och å andra sidan ideologi, metafysik och världsåskådningar?

Hur ska man se på skillnaden mellan vetenskap och politik?

Kan vi formulera en idé om vetenskaplighet som passar samhällsvetenskaperna utan att behöva gå tillbaka på naturvetenskapernas principer och metoder?

Avhandlingsprojekt:

Mitt avhandlingsprojekt tematiserade frågan ”vad är förståelse?” i bemärkelsen ”vad innebär det att förstå sin sociala omgivning och vad menar vi när vi säger att vi förstår något?”

Mer specifikt utforskar min avhandling Max Webers idé om ”kunskap” och ”idealtyper” i relation till vardagsspråksfilosofi (Cavell, Wittgenstein, Austin).

Andra intressen jag har är:
Simone de Beauvoirs och Iris Murdochs etik
Sociologi, främst feministisk sociologi med fokus på intersektionalitetsteori
Antik filosofi, främst Platons idé om det goda.
Kant och nykantianism
Edmund Husserls fenomenologi

Naturvetenskapsteori

Medverkan i Filosofiska Rummet, P1:

Det filosofiska språket, maj, 2011.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4518407

Gravid - ett existentiellt tillstånd, september, 2011.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4693666

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Kapitel

Erik Jansson Boström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin