Eric Bylander

Professor i processrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 20 99
E-post:
Eric.Bylander@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor och jur. dr i processrätt, fil kand i retorik.

Verksam som forskare och lärare i processrätt, tidigare på domarbanan

Ansvarig för Juridiska fakultetens boksamling

Redaktör för Juridisk Tidskrift med särskilt ansvar för recensioner

Biografi

Examina etc

Professor i processrätt, 2018

Docent i processrätt, 2010

Juris doktorsexamen i processrätt, 2006

Filosofie kandidatexamen (retorik), 2003

Juris kandidatexamen, 1998

- allt vid Uppsala universitet

Undervisning (se även nedan)

- Kursföreståndare för fördjupningskursen Civilprocessföring, vt 2014–

- Kursföreståndare för Terminskurs 4 (T4, Straff- och processrätt), vt 2012

- Diverse undervisning i allmän processrätt, rättslig retorik m m

- Handledning av examensarbeten i processrätt

Doktorandhandledning

Huvudhandledare för doktoranderna i processrätt Christina Kjellson, Simon Göransson och Lars Isacsson samt biträdande handledare för doktoranden i rättshistoria Gunnar Brolin, samtliga vid fakulteten.

2012–24 huvudhandledare för doktoranden i processrätt Victoria Bui (jur dr 2024), vid fakulteten.

2016–22 biträdande handledare för doktoranden i rättsvetenskap Linus Roos (f Pentikäinen), Juridiska institutionen, Örebro universitet (jur dr 2022).

2011–17 biträdande handledare för doktoranden i processrätt Henrik Bellander (jur dr 2017), vid fakulteten.

2009–15 biträdande handledare (huvudhandledare t o m 2012) för doktoranden i processrätt Anna Wallerman (jur dr 2015), Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

2006–11 biträdande handledare för doktoranden i internationell rätt Joachim Åhman (jur dr 2011), Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andra forskningsrelaterade uppdrag

- Referent utförande peer review-granskning av vetenskapliga artiklar, återkommande

- Expert i det internationella forskningsprojektet Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD, 2022-

- Medlem av bedømmelseskomité (extern sakkunnig) for sakkyndig vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger, 2023

- Ordförande (och Sveriges ledamot i styrelsen) för i Nordiska Föreningen för Processrätt, (2009) 2012–22

- Medlem av sakkunnig kommitté (bedømmelseskomité) för bedömning av avhandling och disputation för graden philosophiae doctor (ph.d), Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), vt 2019

- Opponent vid JK Sebastian Wejedals doktorsdisputation i processrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2017-12-01

- Expert i projektet Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast (B IA RE; Study JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7749), bedrivet med stöd av EU (Justice Programme of the European Union) under ledning av universitetet i Maribor, Slovenien, 2016–18

- Ledamot av bedömningskommittén (forskningsutskottets kommitté för bedömning av ansökningar om antagning till forskarutbildningen), 2013–17

- Medlem av bedømmelseskomité (extern sakkunnig) for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap – fagområde sivilprosessrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

- Nationell rapportör för Sverige i projektet Dimensions of Evidence in European Civil Procedure (Study JUST/2011-2012/JCIV/AG/3434), bedrivet med stöd av EU (Civil Justice/Criminal Justice Programme of the European Union) under ledning av universitetet i Maribor, Slovenien, 2013–15

- Nationell rapportör för Sverige i projektet External Evaluation of Council Regulation No 1346/2000/EC of 29 May on Insolvency Proceedings“ (Study JUST/2011/JCIV/PR/ 0049/A4), bedrivet på uppdrag av EU-kommissionen under ledning av universiteten i Heidelberg och Wien, 2012

- Opponent vid JK, VH, FL Iiro Liukkonens doktorsdisputation i processrätt vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet 2012-12-08

- Förhandsgranskare av manuskript till JK, VH, FL Iiro Liukkonens doktorsavhandling i processrätt, utsedd av Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2012-05-22 (se därtill strax ovan)

- Närläsare (opponent) vid slutseminarium för doktoranden (2011 jur dr) i processrätt Lena Landström, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2010-10-13

- Postdoktoral forskare inom The University of Gothenburg Post-doctoral Initiative 2007, 2008–11

- Nationell rapportör för Sverige (tillsammans med professor Torbjörn Andersson, Uppsala universitet) i projektet Legalisation of Public Documents within the EU Member States, bedrivet av Institute of International and Comparative Law, London, 2006–07

- Projektsekreterare i det samnordiska forskningsprojektet Muntlighet vid domstol i Norden: En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättssociologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden (finansierat av NOS-S), 2002–06

Internationella erfarenheter

- Visiting Professor vid University of Minnesota Law School, ht 2015 och vt 2019

- Gästforskare vid Rechtswissenschaftliches Institut (Lehrstuhlinhaber Prof Dr Paul Oberhammer), Universität Zürich, 2007

- Medlem i de nordiska juristmötena; deltagare med diskussionsinlägg 1999–

- Gästforskare vid Juridiska fakulteten, Universitetet i Oslo, 2003

- Utbytesstudent vid University of Minnesota Law School, 1997

Externa uppdrag, medlemskap etc

- Utredare, Handläggning i domkapitlen – En utredning om förfarandereglerna vid tillsynsärenden m.m., på uppdrag av Svenska kyrkan (kyrkokansliet), 2020–21

- Redaktionsrådsmedlem, Juridisk Tidskrift, 2012–

- Lagfaren ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd, 2022– (personlig ersättare 2012–21)

- Ledamot av Akademiska rådet, Juridisk Publikation, Stockholm, Uppsala, Lund, 2009–

- Redaktionsrådsmedlem, InfoTorg Juridik, 2009–

- Inspector för Juridiska Föreningen i Göteborg, 2007–11

- Expertkommentator på processrättsområdet, Blendow Lexnova, 2008–10

- Medlem av Förtroenderådet, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, 2009–11

- Medlemskap etc i

  • Nordiska föreningen för processrätt (Ordförande 2012–22, Sveriges styrelseledamot 2009–22)
  • International Association of Procedural Law (IAPL; invald i juni 2012)
  • Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning
  • Göteborgs Juristklubb
  • Juridiska Klubben i Uppsala
  • Nordisk Netværk for Retorikkens Historie
  • RELINE - Retslingvistisk Netværk
  • The Swedish Arbitration Association
  • Carl Johans Förbundet (Styrelseledamot 2022–)
  • Samfundet Pro Fide et Christianismo (invald i april 2024)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Eric Bylander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin