Thomas Höjemo

Kort presentation

Min forskning handlar om hur bostadsmiljöer i städer kan utformas för att underlätta för boende att välja mer miljöanpassade ressätt. Forskningen utförs inom ramen för en postdoktorstjänst vid Institutet för bostads- och urbanforskning i samarbete med Länsförsäkringar.

Jag doktorerade i arkitektur och stadsplanering och undersökte hur städer upplevs och kan anpassas för att röra sig till fots: läs gärna mina 20 praktiska rekommendationer om detta.

Nyckelord

  • användarperspektiv
  • architecture
  • arkitektur
  • mobilitetstjänster
  • mobility as a service
  • stadsplanering
  • urban design
  • urban planning
  • usability
  • user perspective

Biografi

Thomas Höjemo är postdoktor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) sedan september 2021, och forskar i gränslandet mellan stadsplanering, miljöfrågor och trafik med speciellt intresse för forskningsresultat som kan få praktisk betydelse för att snabba på omställningen mot ett samhälle vars miljöeffekter begränsas inom ramarna för vad vår planet tål.

Det nu pågående forskningsprojektet har titeln Bostadsområden med mobilitetstjänster: ett aktörsperspektiv på processdynamik, planeringsutmaningar och användbarhet. Projektet påbörjades i september 2021 och håller på till augusti 2023.

Thomas doktorerade i arkitektur år 2020 från Universidade Federal do Rio Grande do Sul i Brasilien med en monografi om upplevelsen av stadsmiljöer till fots baserat på gångintervjuer med boende i Varberg i västra Sverige. Han har även en bakgrund som konsult inom stad, trafik och miljö vid WSP Advisory (f.d. WSP Analys & Strategi) och dessutom som utbildare och programmerare inom IT-sektorn.

Forskning

Bostadsområden med mobilitetstjänster: ett aktörsperspektiv på processdynamik, planeringsutmaningar och användbarhet (Länsförsäkringar, september 2021 - augusti 2023)

Att motverka klimatförändringar är en samhällsutmaning. I Sverige står transportsektorn - med biltrafiken som en dominerande del - för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen. Traditionellt planeras bostadsområden för privatbilen, vilket bland annat innebär att icke bilburna boende får betala grannens parkering indirekt via hyran/avgiften. Nya tjänster som så kallade mobilitetshubbar där man flexibelt kan välja ett transportmedel som passar för den specifika resan har kommit fram på senare år. Dock behövs mer forskning om hur bostadsplaneringen kan förändras för att på ett bättre sätt kunna möta de boendes praktiska behov av mobilitet. Därför är det centralt för detta forskningsprojekt att undersöka hur processerna och utformningen av bostadsområden och tillhörande mobilitetslösningar kan förbättras i relation till invånarnas vardagsresande.

I forskningsprojektet undersöks följande två forskningsfrågor:

1. Vilka är de viktigaste hindren/utmaningarna, sett ur olika aktörers perspektiv, för att bygga ett bostadsområde som understödjer ett mer miljöanpassat resande?

2. Hur kan utformningen av mobilitetstjänster förbättras, för att det ska vara attraktivt ur ett användarperspektiv attt nyttja dem som ett alternativ till privatbil?

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Thomas Höjemo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin