Eva Forsberg

Professor emer. i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Mobiltelefon:
076-835 09 08
E-post:
eva.forsberg@edu.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Eva Forsberg är professor emerita i pedagogik vid Uppsala universitet.

Biografi

Eva Forsberg disputerade i pedagogik 2000, blev docent 2010 och är sedan 2013 professor i pedagogik. Hon har också en lärar- och speciallärarexamen från 1979 respektive 1984. Mellan 2001 och 2006 var hon forskarassistent och från 2001 var hon anställd som universitetslektor vid Uppsala universitet (UU). Under en period arbetade hon vid universitetets pedagogiska utvecklingsenhet. Sen 2016 är hon adjungerad professor vid Avdelningen för kvalitetsutveckling vid UU.

Eva Forsberg har haft uppdrag som utbildningsledare för Skolledarhögskolan och varit studierektor vid Pedagogiska institutionen och prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Vidare har hon varit ordförande för institutionsstyrelsen, ledamot i fakultetsnämnden och dess rekryteringsgrupp. Därutöver har hon varit ledamot av elektorsförsamlingen och dess valberedning. Sen 2013 ingår hon i Uppsala universitets kvalitetsråd. 2013 erhöll hon också Luttemans stipendium till en av de filosofiska fakulteternas "utmärktare docenter". Var under 2014 gästforskare vid Högskolan i Gävle och 2016 vid KTH. Är från 2016 ledamot av styrelsen för Institutet för utbildningsrätt.

Är engagerad i olika peer review-aktiviteter som: betygsnämnder, läsgrupper, opponentskap, redaktörsuppdrag, review av artiklar, sakkunniguppdrag samt chair och kommentator vid konferenser. Ingick 2014 i en av Utbildningsvetenskapliga kommitténs beredningsgrupper för projektansökningar.

Forskningsinriktning

Forskningen är inriktad mot styrning, ledning och utvärdering av skola, högre utbildning och forskarutbildning. Särskilt har också skolans kontrollregim och bedömningskulturer studerats.

I flera projekt analyseras hur politiker/byråkrater, skolans professionella och forskare samspelar och motspelar med varandra och hur dominansförhållanden och positioner förändras över tid.

Ett återkommande tema har varit hur olika sätt att utforma utbildning får konsekvenser för vilka normer, kunskaper och värden som överförs från en generation till nästa. Som exempel kan nämnas två dagsaktuella fenomen som starkt villkorar utbildning: globaliseringen och marknadiseringen. Metodologiskt används oftast läroplansteoretiska och komparativa perspektiv samt policyanalyser.

Forskningsgruppen STEP

Forskningsgruppen STEP - Studies in Educational Policy and Educational Philosophy - etablerades 2001 och leds idag av Eva Forsberg som en av två vetenskapliga ledare. I ledningsgruppen ingår också en koordinator. STEP driver seminariet Läroplansteori och reformhistoria.

Ytterligare information finns på forskningsgruppens webbsida: http://forskning.edu.uu.se/step/

E-tidskriften NordSTEP

STEP etablerade 2001 en E-tidskrift som idag är en nordisk E-tidskrift - Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Eva Forsberg är en av fyra General Editors. Hon är också Co-Editor för STEP: research reports. Tidskriftens editorial board har ledamöter från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dess advisory board har en än vidare internationell bas.

Forskningsprojekt och nätverk

Nu aktuella projekt och uppdrag som Eva Forsberg leder eller medverkar i studerar högre utbildning som forskningsfält (VR), ledning av forskarutbildning (SUHF) och effekter av kunskapsöversikter (VR), den framväxande läxhjälpsmarknaden och dess konsekvenser samt ledning i mål- och resultatstyrning (VR), orskning om undervisning - Systematisk kartläggning och analys av forskningslandskap (VR). Är också medlem i en referensgrupp till ett norskt projekt om styrning och learning outcomes.

Mer omfattande avslutade projekt har behandlat forskning om bedömning, skolans bedömningskulturer i ett komparativt perspektiv, skolans kontrollregim, skolledares arbete och arbetsvillkor samt elevinflytande.

För närvarande handleder hon fem doktorander som i sina avhandlingsprojekt utvecklar kunskap om mobbning och interventionsprogram, bedömning av pedagogisk skicklighet i högre utbildning, socialisation i forskarutbildning, utbildning och kritik samt fristående skolor, differentiering och valfrihet. Tidigare har hon varit handledare till 7 doktorander som avlagt examen. Styrning, reformering, kvalitetsregimer, utvärdering, bedömning, inter/nationella kunskapsmätningar studerades inom flera av dessa avhandlingsprojekt.

Vid sidan av nätverken inom de nordiska (NERA) och europeiska (EERA) pedagogiska konferenserna ingår Eva Forsberg i ett antal mer specifika nätverk. Till dessa hör: THEN - Theory of Higher Education Network - ett samverkansprojekt mellan forskningsgrupperna: STEP och Språk- och kulturfilosofi, UU; Nätverket för utbildningsrätt - ett samverkansprojekt mellan utbildningsvetenskap och juridikum, UU; europeiska nätverket ERECKS (Educational Reforms in Europe during the 20th century meeting the Challenges of the Knowledge Society of the 21st century, Nationella nätverket för studier av utbildningsområdets politik samt Nordiska nätverket för läroplansteori. 2015 initierade Eva Forsberg också Nordiska nätverket för studier av universitetspedagogik. Tidigare har nätverk och centrumbildningar för praxisnära forskning varit aktuella.

Merparten av pågående projekt och nätverkssamarbeten är mångdisciplinära och bedrivs med kollegor på lärosäten i och/eller utanför Sverige inom olika discipliner som till exempel didaktik, komparativ pedagogik, vetenskapsteori, filosofi, historia, företagsekonomi, statsvetenskap och fysikalisk kemi.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Eva Forsberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin