Ann Öhrberg

Kort presentation

Prof. em. vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2011–2016.

Studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2006–2010.

Docent i litteraturvetenskap 2008.

Disputerad i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2001 med avhandlingen Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare.

Forskningsintressen: 1700-tal, genus, religiös litteratur och retorik, bokhistoria, psykiatrihistoria.

Biografi

Kort CV

  • Professor i litteraturvetenskap 2017
  • Prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2011–2016
  • Studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2006–2010
  • Docent i litteraturvetenskap 2008
  • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 2001

En utförligare CV kan laddas ned ovan.

Undervisningsintressen

Retorik, äldre litteraturhistoria (särsk. 16–1700-tal), kvinnliga författare, genus och andra maktaspekter, etik och retorik, religiös litteratur och religiös retorik, arkivteori, bibliotekshistoria (1700-tal), kungligt patronage.

Forskningsintressen

Jag intresserar mig i min forskning främst för frågor som rör retorik och litteratur ur ett maktperspektiv. De frågor som ställs kretsar ofta kring de retoriska strategier som används av de som vill göra sina röster hörda, men som av olika skäl begränsas i det offentliga. Den största delen av min forskning är inriktad på 1700-tal där jag arbetat med olika former av texter och material som inte sällan förbisetts i litteraturhistorisk forskning, t.ex. tillfällesdiktning, politiska och religiösa texter. Ett av VR finansierat projekt behandlade kommunikation, genus och de texter som producerades inom en väckelserörelse under 1700-talet, därefter arbetade jag med ett av RJ finansierat projekt behandlade samtalets retorik i den begynnande offentligheten ur ett genusperspektiv och inkluderar studier av essäpress och vittra samfund. På senare år har min forskning även inriktats på materialitet och avslutat projekt (finansierat av VR) rörde religiösa arkivbildningar under 1700-talet ur ett modernitets- och maktperspektiv. Parallellt med detta har jag undersökt psykisk funktionsvariation ur ett normkritiskt perspektiv. För en period ingick jag i projektgruppen för det tvärvetenskapliga och internationella projektet "The Princesses' Library" inom vilket min forskning behandlat kungligt patronage av litteratur. Aktuella forskningssamrabeten sker inom ramen för: "Anxiety", tvärvetenskapligt nätverk finansierat inom ramen för CIRCUS vid UU (se vidare: https://www.uu.se/en/news/article/?id=19998&typ=artikel), samt det tvärvetenskapliga projektet "Frihetstidens tragedi".

Pågående forskning

  • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (bok).
  • Föredrag om kvinnor och boksamlande.
  • Artikel inom ramen för projektet "Frihetstidens tragedi".

Nyligen avslutade forskningssamarbeten

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Ann Öhrberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin