Johan Svedjedal

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik; Affilierad personal

E-post:
Johan.Svedjedal@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Johan Svedjedal (f. 1956), professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Kort CV

Bibliotekarieexamen vid BHS, Borås 1983. Därefter: fil. dr. 1987; forskarassistent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi 1988–1992; oavlönad docent i litteraturvetenskap 1989; professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi sedan 1993 (i arbetet ingår bl.a. att vara föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi), allt vid Uppsala universitet. Pensionerad fr.o.m. den 1 juli 2021.

1993-2021 redaktör för Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala och medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle (Uppsala),. Medarbetar regelbundet i Dagens Nyheter. Huvudredaktör för C.J.L. Almqvists "Samlade Verk" 2005--2017, bl.a. med huvudansvar för den digitala versionen.

Ledamot av Samfundet De Nio (sekreterare sedan 2014), i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet, i styrelsen och arbetsutskottet för Birger Sjöberg-sällskapet, i styrelsen för Litteraturbanken. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, ledamot i Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala, ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Natur och Kultur 1999-2020,

Åren 1999-2003 ledde jag projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet”, 2006-2007 var jag vetenskaplig ledare för arbetet med Selma Lagerlöfs Samlade verk och 2017-2019 ledare för det tvärvetenskapliga projektet "Från närläsning till fjärrläsning".

Prisbelöningar i urval: Oscarspriset (Uppsala universitet) (1990), Schückska priset (1995), Carl Henrik von Platens biografipris (2000), Axel Hirschs pris (2000), Övralidspriset (2010), Disapriset (2013), Kellgrenpriset (2017). Nominerad till Augustpriset i fackboksklassen 1999, 2009, 2011 och 2017.

Forskning

Pågående forskning

  • Lars Forssell -- en biografi (planerad utgivning 2028)

  • Gustaf Fröding som student i Uppsala (bok, utkommer 2025)

  • Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan (bok, utkommer 2024)

  • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie. (Ingår i projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia.)

  • Deltar i projektet "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930", ett samarbete inom digital humaniora mellan institutionerna för Litteraturvetenskap, Nordiska språk och datorlingvister vid Institutionen för lingvistik och filologi. Projektet finansieras av VR 2021-2023 och min tjänstgöringsgrad är 25 %. Medlen är knutna till institutionen för nordiska språk.

  • "Svenska romanklassiker 1910–1999." Karl Berglund och Johan Svedjedal analyserar ca 340 klassiska romaner av svenskspråkiga författare, utgivna 1910–1999 (startår har valts med tanke på nystavningsreformen). Analysen sker utifrån digitala versioner av verken och görs huvudsakligen – men inte enbart – med digitala metoder. De tar sikte på språkliga särdrag och stilistisk individualitet, men också på tematik. Det klassikerbegrepp som tillämpas har en litteratursociologisk vidgning som innebär att det inte bara omfattar kanoniserade författare, utan också sådana som var mycket lästa: materialet täcker därmed ett litterärt spektrum från Gösta Oswald till Sigge Stark, från Selma Lagerlöf till Lasse Widding. Analysdelen inleddes den 1 februari 2024 och beräknas vara avslutad under året. Projektet är en fortsättning på det tvärvetenskapliga ”Från närläsning till fjärrläsning”, lett av Johan Svedjedal, som bedrevs vid tre institutioner vid Uppsala universitet under åren 2017–2019.

Publikationer

Se dokumentet Publicerat och dokumentet Publicerade böcker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin