Uppsala universitet Musik och Museer

Uppsala universitet Musik och Museer (UUMM) är en infrastrukturell ”core facilitet” som stöder forskning, utbildning och samverkan. Verksamhet bedrivs via fyra plattformar som alla också välkomnar och interagerar med skola och allmänhet. Med utgångspunkt i kompetensområden som kultur, kulturarv och gestaltad livsmiljö för ett hållbart samhälle står kunskap, kultur och kreativitet i centrum. Verksamheten är en vital och aktiv gränsyta mellan ett internationellt ledande universitet och det omgivande samhället.

Föremål, samlingar, byggnader och hela kulturmiljöer tillgängliggörs för olika målgrupper – forskare, studenter, samhällets aktörer inom offentlig och privat sektor samt allmänheten. Föremål och miljöer kompletteras med vetenskaplig dokumentation och metadata som i många fall också är digitalt tillgängliga.

Är du akademiskt verksam och intresserad av samlingar och kulturmiljöer för forskning eller utbildning?

 • Gustavianum – kulturhistoriska samlingar inom arkeologi, konst, numismatik och vetenskapshistoria
 • Evolutionsmuseet – naturhistoriska samlingar inom botanik, zoologi och paleontologi
 • Uppsala linneanska trädgårdar – anrika trädgårdsmiljöer och forskningsväxthus
 • Musicum – klingande musik sedan 1627 med bildning och studenter i centrum

Företräder du en organisation/samhällsaktör och är intresserad av mer information eller samverkan? Kontakta avdelningschef Margaretha Andersson.

Kontakt

Margaretha Andersson, avdelningschef vid Uppsala universitet musik och museer

Ett par händer i lila handskar håller i en benbit.

Vetenskapliga samlingar och kulturmiljöer

Uppsala universitets vetenskapliga samlingar innehåller ca 10 miljoner föremål inom botanik, zoologi, paleontologi, arkeologi, egyptologi, numismatik, konst och vetenskapshistoria. De vetenskapliga samlingarna är centrala i verksamheten. Att samlingarna är vetenskapliga innebär att föremålen ursprungligen utgör material för akademisk verksamhet som har förts till universitet för forskning och/eller utbildning. Det har skett kontinuerligt sedan Uppsala universitet grundades för snart 550 år sedan och samlingarna är i stor utsträckning dokumenterade i vetenskaplig kontext.

De vetenskapliga samlingarna vid Uppsala universitet är en aktiv resurs för dagens forskning och de används av forskare från hela världen. Därigenom finns också aktiva nätverk med flera viktiga forskningsinfrastrukturer, t.ex. SBDI, DiSSCo, SciLifeLab, MaxIV, Jonteknologiskt centrum och SweDigiArk, och är en integrerad del av det nationella och internationella vetenskapssamhället.

Inom UUMM finns också laborativa resurser/miljöer som används för forskning: byggnader och kulturmiljöer men också t.ex. forskningsväxthus. Här sker forskning inom exempelvis biodiversitet, miljöpsykologi och teknikstödda kulturarvsmöten.

En kunskapsbaserad värdekedja

Materiella kultur- och naturresurser tillgängliggörs – integrerat med forskning och högre utbildning. Det öppnar möjligheter att adressera viktiga samhällsutmaningar i en mångdisciplinär värdekedja. Kompletta gestaltade miljöer ger möjlighet att arbeta med en bred palett av kulturella, fysiska och digitala uttryck samtidigt som universitetsidentiteteten på ett naturligt sätt öppnar dörren till högteknologiska experimentella metoder. Via ett flöde av forskare, studenter och externa aktörer sker tvärvetenskapliga möten och samarbeten. Operativ verksamhet bedrivs inom gestaltande områden som museiverksamhet, musik/konst, trädgård, hållbar stadsutveckling och kulturvård. De globala hållbarhetsmålen utgör en naturlig resonansbotten. UUMM fungerar också som testbädd för samverkan och innovationer inom kulturella och kreativa näringar, hållbar stadsutveckling och teknik som ökar användbarheten i känsliga kulturmiljöer.

Kunskap, kultur och kreativitet är också en viktig motor för möten mellan allmänheten och samhällets aktörer. Verksamheten är ett ”vardagsrum i staden” där kvalitet och hållbarhet under 500 år interagerar med excellent vetenskap. Anläggningarna är öppna för allmänheten och besöks årligen av ca 400 000 personer. Verksamheten är därigenom också ett skylfönster för forskningsbaserad kunskap inom alla ämnesområden – från den digitala utvecklingen via vikingarnas kultur till växternas DNA samt som aktiv aktör i vetenskapsfestivalen SciFest.

Uppsala universitet musik och museer har idag samverkan med en lång rad organisationer och myndigheter, bland andra:

 • Statens konstråd
 • Statens fastighetsverk
 • Kungliga musikaliska akademien
 • Nationalmuseum
 • Unesco
 • Distributed System of Scientific Collections
 • Artdatabanken
 • Historiska museet
 • Swedish Biodiversity Data Infrastructure
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Länsstyrelsen Uppsala län
 • Region Uppsala
 • Uppsala kommun
 • Riksantikvarieämbetet

Resurser för studenternas kompetens och karriärutveckling

Föremål, samlingar och fysiska platser/miljöer är en aktiv resurs för studenternas kompetens och karriärutveckling. Varje år passerar ett par tusen studenter genom verksamheten tillsammans med sina lärare där utbildningsmoment äger rum som en del i ordinarie grundutbildning. Studentgrupper från alla vetenskapsområden välkomnas - farmaceuter, biologer, geovetare, lärarutbildningarna samt utbildningar inom kultur och humaniora är alla regelbundna användare av resurser för laborativa/praktiska övningar. Högskolepedagogiskt stöd och utbildning finns via Avdelningen för Kvalitetsutveckling.

Då museer, musik och samlingar fullt ut bedriver operativ verksamhet inom respektive sakområde finns en aktiv ambition att bidra till studenternas anställningsbarhet. Studenter från Uppsala universitet prioriteras via sk studentanställningar. Studenter från alla vetenskapsområden tas emot och får yrkeserfarenhet, kontakter och referenser som kan ligga till grund för en framtida karriär.

Breddning utanför ämnesstudierna är också möjligt, inte minst inom musikverksamheten som är en mötesplats för universitet och samhälle. Många studenter, doktorander och anställda – särskilt från andra länder - tar chansen att utvecklas genom att musicera aktivt. Genom det europeiska universitetsorkesternätverket ENUO med 132 medlemmar kan utbytesstudenter och gästforskare stärka sin internationella erfarenhet.

I Mål och strategier för Uppsala universitet betonas vikten av kompletta akademiska miljöer där forskning och utbildning bedrivs integrerat och där mångdisciplinära samarbeten och samverkan är naturliga inslag. Förhållningssättet är en ledstjärna för den infrastrukturella core faciliteten Uppsala universitets Musik och Museer. Verksamheten ger stöd åt Uppsala universitets samtliga vetenskapsområden samt universitetsledningen. Uppdraget och de breda kontaktytorna med användare från hela universitetet återspeglas i styrning och finansiering:

Styrning

UU Musik och museer är som stödfunktion inordnad under universitetsdirektören där huvuddelen av verksamhetsstödet organiseras. De fyra plattformarna är inrättade av Konsistoriet (universitetets styrelse). Operativa frågor hanteras direkt av chefen för respektive plattform medan verksamhetsövergripande, strategiska och principiella frågor behandlas i en ledningsgrupp som består av avdelningschefen samt cheferna för de fyra plattformarna. Verksamhetsstödet inom juridik, IT, ekonomi och HR är i huvudsak samordnat med universitetets gemensamma funktioner.

Finansiering

Finansieringsmodellen balanserar ett långsiktigt ansvarstagande med instrument som säkerställer kvalitet och relevans för dagens användare inom universitet och samhälle. Verksamheten har en basfinansiering som beslutas av Konsistoriet. Den består av avkastning från donationsmedel samt basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Medel som utgör avkastning på donationsmedel får fritt disponeras och är därför en viktig komponent när utbildningsinslagen integreras med forskning och samverkan. Därutöver finansieras verksamheten genom olika typer av externa medel i konkurrens. En mindre del finansieras genom avgifter från allmänheten i enlighet med avgiftsbemyndigande i Uppsala universitets regleringsbrev.

Compliance

UUMM är i sin helhet en del av Uppsala universitet men med stora inslag av samverkan med externa aktörer. Verksamheten vilar på regelverk som nedan:

Högskolelagen och Högskoleförordningen – Statens uppdrag till högskolesektorn betonar forskning, utbildning och samverkan. Uppsala universitet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och av det följer också en koppling till uppdrag som rör ”öppen tillgång”, internationalisering, lika villkor och hållbarhet.

Museilagen – Museilagen reglerar sedan 2017 museiverksamhet i offentlig regi. Där betonas tre huvuduppgifter: samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och förmedling/publik verksamhet. De förvaltade resurserna är vid Uppsala universitet knutna till akademisk verksamhet. Stöd till kunskapsuppbyggnad är prioriterat och avser insatser till stöd för forskning/utbildning/samverkan och innovation.

Etik och bevarandefrågor – Som stor, akademisk aktör utvecklas relationer med organisatoriska partner inom kultur, kulturvård och hållbart samhällsbyggande. Verksamheten förhåller sig till Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som tillsynsmyndigheter. Flertalet lokaler är byggnadsminnen. I samlingarna finns också mänskliga kvarlevor samt stora mängder biologiskt typmaterial. För hanteringen av mänskliga kvarlevor finns en av rektor beslutad riktlinje som bygger på stödmaterial från Riksantikvarieämbetet.

Verksamheterna förhåller sig också till Nagoya-protokollet och andra etiska regelverk som rör hantering av föremål och traditionell kunskap och andra regelverk som syftar till skydd för hotade arter och kulturarv. Inom UUMM finns sakkunnig kompetens för att ge stöd och råd till användare av vetenskapliga samlingar och kulturskyddade platser i anslutning till akademisk verksamhet.

Myndighetsrollen begränsar möjligheten att agera som marknadsaktör, till exempel att ta betalt för verksamhet som vänder sig till allmänheten. Inslag av studenter, forskning och samverkan är vanligt i verksamheten medan exempelvis konferensverksamhet ligger utanför uppdraget. Universitetet förfogar över anläggningarna och avgör vilka ändamål och aktörer som är aktuella för samarbeten och samverkan. Anläggningarna är tillgängliga för allmänheten på de tider och villkor i övrigt som Uppsala universitet beslutar. Universitetet ska i alla samarbeten eftersträva full kostnadstäckning och får till exempel inte sponsra externa aktörers verksamhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin