Anna Singer särskild utredare i regeringens granskning av adoptioner

21-9

Bildtext

Civilrättsprofessorn Anna Singer vid Juridiska fakulteten i Uppsala har utsetts till särskild utredare för att undersöka eventuella oegentligheter vid internationella adoptioner till Sverige.


Den 27 oktober 2021 meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och klarlägga omständigheter kring internationella adoptioner till Sverige från 1950-talet fram till idag, dels i förhållande till de ursprungsländer varifrån flest adoptioner skett till Sverige, dels gällande de ursprungsländer där det finns starka misstankar om att det förekommit oegentligheter.

Utredningen ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till idag. Syftet är att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet och hur olika aktörer i förekommande fall har agerat och förhållit sig till sådana. Utredningen ska också identifiera behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå vilka hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas, och har som syfte att ge vägledning för utvecklingen framåt av Sveriges internationella adoptionsverksamhet.

Utsedd till särskild utredare är Anna Singer, professor i civilrätt med särskilt fokus på familjerätt, som i sin forskning tidigare sysslat med frågor som rör barns rätt, i synnerhet barns rätt till föräldrar och familj där adoptioner är ett sätt tillgodose barns intressen.

- Jag är mycket hedrad och tackar för förtroendet att få leda den här utredningen som ju är mycket viktig. Jag hoppas, med de ganska omfattande direktiven som vi får, att vi också kommer att kunna komma fram till viktiga slutsatser, säger Anna Singer.

- Det är i många avseenden en mycket viktig utredning som nu sätter igång, för den handlar om frågor som berör många, både adopterade, ursprungliga föräldrar och adoptivföräldrar på ett många gånger ingripande sätt. En svårighet för utredningen är att den rör en lång tidsperiod och flera länder. I direktiven nämns adoptioner från Chile och Kina som särskilt viktiga att granska men vi kommer nog att titta på adoptioner från fler länder.

Uppdraget ska redovisas den 7 november 2023.

Läs mer på regeringskansliets hemsida

Maria Cicilaki

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin