Lovande samarbete kring framtidens solenergi

Jonathan Scragg och Marika Edoff invid en vägg av solceler med blå himmel i bakgrunden

Jonathan Scragg och Marika Edoff (på bilden) samordnar verksamheten inom det nya kompetenscentrumet tillsammans med projektkoordinator Ilknur Bayrak Pehlivan. Foto: Mikael Wallerstedt

Solenergi ses som en av lösningarna för en hållbar energiframtid. Vägen dit kräver samarbete och där fyller Solelforskningscentrum Sverige, eller SOLVE, en viktig funktion. Framförallt gäller det att hitta specifika projekt som intresserar såväl forskarna som doktoranderna, exjobbarna och företagen, menar SOLVE:s föreståndare Marika Edoff.

– Det som är så spännande är att SOLVE öppnar för att företagen även kan engagera sig i forskning som ligger utanför det som de först intresserade sig för.

Solcellsforskningen vid Uppsala universitet har en lång tradition av materialutveckling och framställning av solceller. Flera världsrekord i verkningsgrad har uppmätts i CIGS-solceller, gjorda av koppar, indium, gallium och selen eller svavel. Så kallade CZTS-solceller, som baseras på vanliga grundämnen som zink och tenn, ger hopp om mer miljövänliga och prisvärda alternativ. Dessutom har solceller av perovskit visat sig vara effektiva omvandlare av solenergi i labben på Ångströmlaboratoriet.

Spets och bredd i organisationen

Med sin solteknologiska spetskompetens i kombination med bred systemerfarenhet ter sig Uppsala universitet som en naturlig knutpunkt för kompetenscentrumet SOLVE. Och efter ett första år av planering, nyanställningar och projektstarter har verksamheten nu tagit fart.

– De tolv doktorander som anställts hos centrumets akademiska parter är igång med sina forskningsprojekt. De flesta doktorander som är externt anställda har också någon företagshandledare eller företagsmentor, säger Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik och föreståndare för förutom SOLVE även avdelningen för solcellsteknik vid Uppsala universitet.

Hon har en lång erfarenhet av att leda stora europeiska nätverk inom solenergi, bland annat det pågående EU-projektet SITA kring tandemsolceller. Tillsammans med kollegan Jonathan Scragg och projektkoordinator Ilknur Bayrak Pehlivan samordnar hon verksamheten inom det nya kompetenscentrumet.

Hur skiljer sig arbetet inom SOLVE från andra projekt?
– Det som skiljer sig mest är mängden företag och organisationer som vi jobbar med samtidigt. I SOLVE finns 36 företag och två organisationer, samt 11 partners som är från den offentliga sektorn, vilket nog är rätt unikt. Här är det många företagsom är väldigt teknikfokuserade och engagerade i det de gör, samtidigt som det är så brett. Det tycker jag är enormt spännande och utmanande, säger Marika Edoff.

Jonathan Scragg och Marika Edoff inomhus vid en solcellspanel

Solcellsforskningen vid Uppsala universitet har en lång tradition av materialutveckling och framställning av solceller. Fr v: Jonathan Scragg och Marika Edoff. Foto: Mikael Wallerstedt

Förutom Uppsala universitet deltar sex akademiska partners i SOLVE: Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet, samt RISE Research Institutes of Sweden AB från den icke-affärsdrivande delen. Nyckeln till att lyckas tror hon är att hitta specifika projekt som väcker intresse hos alla inblandade. Det kan handla om att undersöka hur tekniken kan bli billigare, men även hur solceller på byggnader påverkar de boende och själva byggnaderna.

– Det som är så spännande är att det vi har trott att företagen är intresserade av inte alltid varit det. Ett av dem, Midsummer, har förutom tekniken lagt stort fokus på livscykelfrågor. Ett annat är Svenska kyrkan som engagerat sig i bland annat användning av jordbruksmark och byggnader för solceller.

Forskning med företagsdata som utgångspunkt

Företagen har i många fall gått in med att de kan bidra med data som är väldigt intressant att titta på som forskningsunderlag, enligt Marika Edoff. På så sätt kan forskarna analysera vad som skiljer till exempel en solcellsanläggning i Piteå från en i Skåne, och om man kan använda skilda tekniker för att maximera energieffekten.

– Region Uppsala har också anläggningar som kombineras med sedumtak. Då vill vi ta reda på om man kan kombinera sådana gröna växttak och solceller, eller om de stackars plantorna dör. Eller om de blir extra glada för att de får lite skugga, säger Marika Edoff och fortsätter:

– Liknande projekt drivs också av doktoranderna vid Mälardalens universitet, där de tittar på solceller som installeras på åkermark, där grödorna tidvis kommer att skuggas av solcellerna. Att kombinera solceller och jordbruk är ett ganska nytt, tvärvetenskapligt forskningsfält, som brukar kallas Agrivoltaics.

Katalog över exjobbsprojekt

Något hon är extra glad över är att SOLVE just nu utvecklar en katalog över exjobbsprojekt vid Uppsala universitet. Med hjälp av den kan företag komma i kontakt med engagerade och lovande studenter.

– Vi tror mycket på katalogen och vi hoppas vi att vi får många studenter som tycker att det här är intressant. Det här är en framtidsbransch.

Anneli Björkman

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE, är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022 - 2026 inom hållbara energisystem. Finansieringen av centrumet delas mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Centrumet samlar totalt 51 parter och leds av Uppsala universitet. Medsökande lärosäten och forskningsinstitut är Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin