Nytt forskarnätverk studerar det segregerade samhället

10 december 2019

Håkan Forsberg är forskare och deltar i nätverket EMS,

Håkan Forsberg, forskare i nätverket EMS,

Vilka långsiktiga följder riskerar Sverige när högre utbildning och urbana boendemiljöer hamnar utom räckhåll för socioekonomiskt utsatta grupper? Det är frågan i fokus för ett nytt tvärvetenskapligt nätverk vid Uppsala universitet.

Sverige upplever en ökad segregation sett till bland annat boende och utbildning. Hårdast drabbade är redan socialt och ekonomiskt utsatta grupper, i synnerhet människor som själva eller vars föräldrar invandrat till Sverige. Nu tas ett samlat grepp kring den problematiska utvecklingen inom ramarna för Studies on Education, Migration and Segregation (EMS), ett nybildat, tvärvetenskapligt forskarnätverk vid Uppsala universitet.

– Det här är oerhört relevanta frågeställningar som många av oss redan bedriver forskning kring på skilda håll. Samtidigt är de utmaningar vårt samhälle ställs inför så komplexa att ett vetenskapligt helhetsperspektiv är nödvändigt för att ta ut en hållbar riktning framåt. I EMS förenar vi utbildningssociologi, bostads- och urbanforskning och kulturgeografi med ambitionen att på sikt generera mer omfattande och ämnesövergripande forskningsprojekt, säger Håkan Forsberg, forskare i utbildningssociologi.

Möten med beslutsfattare

Högre utbildning utgör i allt större utsträckning en inträdesbiljett till den svenska arbetsmarknaden. För personer med utländsk bakgrund står ofta även en nyckel till det svenska samhället på spel. Trenden pekar emellertid på att möjligheten till eftergymnasial utbildning i snabb takt koncentreras till storstadsregionerna, samtidigt som den urbana bostadsmarknaden ställer allt högre krav på en socioekonomisk stabilitet som utsatta grupper kan ha svårt att uppfylla.

– Här handlar det om att förstå betydelsen av många samvarierande faktorer: Var etablerar sig skolor, vilka utbildningar erbjuder skolorna och vilka resurser har de elever som söker sig till dem? Och vilka har möjlighet att bo där de kan tillgodogöra sig den kunskap som efterfrågas av arbetsmarknaden? Inom EMS ska vi med utgångspunkt i registerdata försöka utveckla användningen av registerdata och kvantitativa analyser och därpå, utifrån våra olika kompetensområden, addera kvalitativa perspektiv. Vi förbereder också att gemensamt besöka de skol- och bostadsmarknader vi studerar för att på plats möta både tjänstemän och förtroendevalda, säger Håkan Forsberg.

Hoppas växa ytterligare

Nätverket omfattar initialt fjorton forskare och finansieras med ett tvåårigt anslag från Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus), ett initiativ som främjar tvärvetenskapliga samarbeten inom Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap – men också med forskare vid universitetets övriga vetenskapsområden.

– Vid ett så stort och forskningsintensivt universitet som Uppsala är risken överhängande att grupper med närliggande intressen förblir ovetande om varandras existens och därmed går miste om potentiella samarbeten. Anslaget från CIRCUS ger oss möjlighet att formera en bred front där vi kan konsolidera våra beröringspunkter. På sikt hoppas vi naturligtvis att nätverket ska växa ytterligare, både inom och utanför Uppsala universitet, konstaterar Håkan Forsberg.

Fakta Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus)

  • Circus initierades år 2017 och har initial finansiering till och med år 2023.
  • Circus främjar tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora.
  • Circus stödjer bland annat mångvetenskaplig forskning med potential att konkurrera om stora och medelstora anslag.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02