Fem får Gustaf Adolfsmedalj

27 februari 2013

Tre Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet. Beslutet togs vid senaste konsistoriesammanträdet.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

 

Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Ulf Göranson
Motivering:
Ulf Göransson var under drygt sexton år överbibliotekarie och dessförinnan professor vid juridiska institutionen. Under hans tid som överbibliotekarie har biblioteksverksamheten genomgått stora förändringar. Ulf Göransson har varit en professionell, driven och effektiv ledare av verksamheten. Under hans tid har Uppsala universitetsbibliotek profilerat sig som ledande inom arbetet med digitalisering. Han har också med stort engagemang lyft fram bibliotekets rika kulturarv vilket bidragit till att förstärka Uppsala universitets unika profil.

Ewert Bengtsson
Motivering:
Ewert Bengtsson, professor i datoriserad bildanalys, belönas för sina hängivna och långvariga insatser vid Uppsala universitet vad gäller användningen av informationsteknologiska hjälpmedel. I sin roll som rektorsråd har Bengtsson på ett föredömligt sätt representerat universitetet i frågor rörande informationsteknologi, och bland annat bidragit till skapandet av Uppsala Learning Laboratory.

Olle Nilsson
Motivering:
Olle Nilsson, professor i ortopedi, har under många år gjort utomordentliga insatser för Uppsala Universitet. Som prodekanus för grundutbildningen inom den medicinska fakulteten spelade han en nyckelroll i reformeringen av läkarprogrammet. Vidare har han verkat som rektorsråd för kvalitet. Med lugn, saklighet och diplomatisk förmåga har han lotsat många komplicerade ärenden fram till en lösning. Som forskare, lärare och läkare åtnjuter han största respekt och uppskattning från kolleger, studenter och patienter.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver

Anita Brandqvist
Motivering:
Anita Brandquist spelade en viktig roll när kvarteret Kemikum omvandlades till Engelska parken, ett centrum för forskning och utbildning i språk och humaniora. Hon byggde upp den nya intendenturorganisationen och har därefter lett den under lång period. Anita Brandquist har en sällsynt förmåga att få personalgrupper att fungera och utföra sina uppgifter med glädje och professionalitet. Inom universitetet har intendenturen vid Engelska parken fungerat som ett föredöme.

Birgitta Hydén
Motivering:
Birgitta Hydén har under mer än 40 år arbetat vid Uppsala universitet i olika befattningar. Hon administrerade universitetets långdistansutbildning som spelade en stor roll för många utlandsbaserade svenskar. Hon har under senare år gjort stora insatser när det gäller omhändertagande av studenter med funktionshinder.  I den uppgiften har hon varit nydanande genom att se till såväl rätt hjälpmedel för studenter som pedagogisk utbildning för lärare. Som person är hon lyhörd, har hög kompetens, stor integritet och har under hela sin gärning visat stort engagemang för verksamheten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22