Akuta förgiftningar

Kursdatum: 18-20 mars 2024 i Uppsala

Målgrupp: ST/specialist i akutmedicin, internmedicin, anestesi och intensivvård, barnmedicin

Avgift: 12 500 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Jörgen Byström (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden kartor med olika medicinkapslar. 

Kursintroduktion

Akut intoxikation – vanligt och heterogent.

Patienter med olika förgiftningstillstånd är vanliga inom akutsjukvård. Förgiftningstillbud omfattar till exempel självskador/suicidförsök med läkemedel och överdoser av illegala droger men också olyckor – ormbett, förväxlingar av giftiga och ätbara svampar och växter och yrkesrelaterade kemikalieexponeringar. Rätt diagnostik och behandling kan vara livsavgörande. Ofta är det oklart exakt vad och hur mycket patienten har exponerats för.

På kursen kommer vi att gå igenom olika typer av förgiftningar. Vi kommer att fokusera på diagnostik, övervakningsbehov och behandling så att kursdeltagaren får med sig ett systematiskt tillvägagångssätt för att handlägga förgiftningar. Delmoment av kursen genomförs interaktivt med mentometermetod och med utgångspunkt i autentiska fall.

Kursledaren har ordet!

Johanna Nordmark Grass, Med Dr, Överläkare vid Giftinformationscentralen

Så roligt att du har valt att gå vår kurs i akuta förgiftningar! Vi som håller i kursen är överläkare på Giftinformationscentralen – det nationella centrum i Sverige som varje år svarar på nästan 100 000 samtal om förgiftningar.

Vårt uppdrag är att hantera frågor om gifter, kemikalier och läkemedelsöverdoser, både från allmänhet och från sjukvård, och något av det roligaste vi vet är att dela med oss av den kunskap vi fått. Den mängd förfrågningar vi får till GIC gör att vi snabbt får upp kompetens och erfarenhet av kända och okända förgiftningar. I vår kurs vill vi ge er verktygen för att ta hand om de vanliga förgiftningarna - och lite smakprov på de mer udda fåglarna - och när ni ska misstänka att det är en zebra som galopperar in bland hästarna.

Varmt välkomna till tre fullspäckade förgiftningsdagar med oss!

Porträtt Johanna Nordmark Grass

Johanna Nordmark Grass

Målet med kursen är att deltagaren ska kunna initial handläggning av akut förgiftad patient, kunna behandla de vanligaste förgiftningarna samt känna till mer ovanliga tillstånd.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Endokrinologi och diabetologi C1, C2, C3
 • Geriatrik C1, C2, C3
 • Hematologi C1, C2, C3
 • Internmedicin C1, C2, C3
 • Kardiologi C1, C2, C3
 • Lungsjukdomar C1, C2, C3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi C1, C2, C3
 • Njurmedicin C1, C2, C3
 • Akutsjukvård C1, C2, C3
 • Anestesti och intensivvård C1, C4, C9

Enligt SOSFS 2021

 • Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3
 • Geriatrik STc1, STc2, STc3
 • Hematologi STc1, STc2, STc3
 • Internmedicin STc1, STc2, STc3
 • Kardiologi STc1, STc2, STc3
 • Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3
 • Njurmedicin STc1, STc2, STc3
 • Akutsjukvård STc1, STc2, ST C3
 • Anestesti och intensivvård STc1, STc4, STc9

Pedagogiskt upplägg

Föreläsningar och interaktiva falldiskussioner.

Ledande ämnesspecialister från Giftinformationscentralen i Solna.

Jenny Bång Arhammar, Överläkare

Erik Lindeman, Överläkare

Erik Lindgren, Överläkare, Med Dr

Johanna Nordmark Grass, Kursledare, Överläkare, Med Dr

Jonas Tydén, Överläkare, Med Dr

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Akuta förgiftningar

08.30-09.00 Registrering och fika

09.00-09.30 Välkommen, allmän info. Den förgiftade patienten - Introduktion Jenny Bång Arhammar

09.35-10.10 Historik och statistik. Hur har förgiftningspanoramat och behandlingen av förgiftningar sett ut ur ett historiskt perspektiv? Vilka ringer till Giftinformationscentralen idag, och om vad? Erik Lindeman

10.15-11.30 Begränsning av giftupptag, påskyndad elimination. När den förgiftade patienten kommer in på akutmottagningen – kan vi minska giftets skadeverkan genom att förhindra systemupptag? Vi diskuterar ventrikelsköljning och kol. När och hur ska man göra/ge det? Vi kommer också prata om gastroskopi, tarmsköljning och när det kan vara aktuellt med laparoskopisk evakuering. Om upptag redan skett – finns det möjlighet att påskynda eliminationen? Erik Lindeman

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Fallgenomgång (Elimination inkl dialys)

13.40-14.30 Toxidrom. Serotonergt, kolinergt, antikolinergt. Vad är ett toxidrom? Vilka är de fysiologiska bakomliggande mekanismerna? Vilka olika agens kan utlösa olika toxidrom och hur behandlar man dem? Jenny Bång Arhammar

14.30-14.50 Fika

14.50-15.30 Toxidrom forts.

15.40-16.30 Fallgenomgång.

TISDAG 19 mars

08.30-09.15 Toxiska alkoholer. Vad är en toxisk alkohol och varför är den toxisk? Toxiska alkoholer kan ge svår acidos och förgiftningar med dessa kan vara livshotande. Ibland är det i initialskedet svårt att förstå att patienten har intoxikerat sig med en toxisk alkohol. Vi går igenom skademekanism, diagnostik och behandling. Erik Lindgren

09.15-09.35 Fika

09.35-11.45 Cirkulationspåverkan vid förgiftning, Många olika typer av förgiftningar kan ge en påverkan på cirkulationssystemet.  Cirkulationspåverkan vid förgiftning kan bli mycket uttalad och kräva särskilda terapeutiska insatser. Vi kommer att gå igenom typiska intox-relaterade EKG-förändringar och typagens som orsakar dessa. Genomgång patofysiologin bakom svår cirkulationssvikt vid förgiftning samt behandling av densamma. Johanna Nordmark Grass

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.30 Fallgenomgång.

13.40-14.30 Antidepressiva, neuroleptika och antiepileptika. Det här är läkemedel som är vanliga vid tablettöverdoser och som ofta är involverade i blandintoxer.  Hur ska man tänka? Vilken övervakningsnivå behövs? Vilka är de farligaste? Vilka förgiftningssymptom kan man förvänta sig och hur behandlar man dem bäst? Erik Lindeman

14.40-15.00 Fika

15.00-16.00 Toxiska gaser, Vi går igenom symtom och behandling av rökgaser. I samband med brand kan flera olika giftiga gaser bildas. Dessa kan vara kvävande och retande men också systemtoxiska som t.ex kolmonoxid och vätecyanid. Jonas Tydén

16.00-16.30 Fallgenomgång. 

ONSDAG 20 mars

08.30-09.15 Kemikalier. Giftiga kemikalier kan man stöta på både i hemmet och på arbetsplatsen. Vi går igenom de vanligaste typerna av kemikalietillbud som kräver sjukhusvård. Erik Lindeman.

09.15-09.35 Fika

09.35-10.20 Järn och Litium. Två olika metaller som har medicinska användningsområden men som, i överdos eller vid ackumulation, kan ge mycket svåra symtom.  Hur bedömer man serumkoncentrationer? Vilka symtom är typiska? Hur behandlar man? Erik Lindgren

10.30-11.15 Missbruksmedel, Missbruksmedel är en stor och heterogen grupp. Preparaten är ofta illegala och det kan vara svårt att få veta exakt vad patienten tagit. Här går vi igenom systematiskt sätt att bedöma den här patientkategorin, vilka symtom man behöver vara extra vaksam på och hur de ska behandlas. Erik Lindeman

11.20-12.00 Missbruksmedel. Fortsättning

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Fallgenomgång.

14.05-14.50 Paracetamol. Den allra vanligaste frågan till Giftinformationscentralen gäller paracetamol. Ett läkemedel med nästan inga biverkningar eller kontraindikationer men där en överdos kan leda till fulminant leversvikt. Varför är paracetamol så farligt i överdos och hur hanterar vi bäst dessa? Johanna Nordmark Grass

14.50-15.10 Fika och in-/utlämning av mentometerknappar samt kursintyg.

15.10-16.00 I skogen – svampar, ormar och växter. Biologiska toxiner som finns i naturen runt oss. Hur behandlar man den huggormsbitne patienten? Och vilken svampstuvning oroar oss? Erik Lindeman

16.10-16.30 Avslut

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin