Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen
Vårt uppdrag – min roll som statsanställd vid universitet och högskola producerats. Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet.

Hur får jag tillgång till utbildningen

Om ditt lärosäte har införskaffat utbildningen finns all information om hur du kommer åt utbildningen och lärplattformen Studium på ditt lärosätes intranät.

Har du problem med att logga in i lärplattformen Studium (via ditt lärosätes intranät)
Kontakt: Pernilla Riben (e-post)

Anställda vid Uppsala universitet klickar här (till utbildningsportalen Studium)

Illustration av en stad med människor som rör sig i en park.

Om utbildningen

Utbildningen är webbaserad och kan genomföras individuellt på egen hand eller som en del i ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom en institution eller avdelning.

Det tar 35-45 minuter att ”klicka sig igenom” utbildningen och ta del av informativa texter och interaktiva övningar. Utbildningen finns på svenska och engelska.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning

  • Har insikt om och en övergripande förståelse för vad det innebär att vara statsanställd inom ramen för sitt arbete vid universitet eller högskolan
  • Har kännedom om att lagar och förordningar formar det dagliga arbetet
  • Har övergripande förståelse för hur universitet och högskolor finansieras

Innehåll

Innehållet i utbildningen behandlar statstjänstemannarollen på en övergripande nivå. Det finns tre huvudkapitel som vart och ett kan fungera fristående

Introduktion – denna del utgörs helt av en animerad film som övergripande beskriver universitetens och högskolornas roll i samhället och svarar på frågan om varför det är viktigt att förstå innebörden av att vara statsanställd.

Verksamheten – denna del är huvudsakligen informationsgivande och tar upp olika finansieringsformer samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden. Här omnämns också vissa specifika regelverk som utmärker universitet och högskola (examination, rekrytering, besluts­ordning och organisation).

Individen – i den tredje och sista delen av utbildningen får deltagaren möjlighet att reflektera kring hur reglerna som styr vår verksamhet också kommer i spel i vardagssituationer. Denna del innehåller frågeställningar och interaktivitet.

Se introduktionsfilmen om "Vårt uppdrag"

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin