Astrofysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Matematik 20 p/30 hp och fysik 40 p/60 hp eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning

* förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen

* utföra astrofysikaliska beräkningar av grundläggande karaktär

Innehåll

Vårt och andra planetsystem. Stjärnornas ljusstyrkor, färger, avstånd och massor. Spektralklassifikation. HR-diagrammet. Solen. Stjärnornas energiproduktion. Stjärnornas utveckling. Stjärnornas slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Big Bang och det tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut, motsvarande 4 hp. Godkända inlämningsuppgifter, motsvarande 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin