Muntlig kommunikation 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV081

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV081
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B.

Mål

Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva goda färdigheter i att tala offentligt i olika talsituationer och få kännedom om skilda aspekter på kommunikation, som olika samtalsstilar, lyssnande samt språk och kön.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- beskriva olika samtalsstilar och grundläggande förutsättningar för lyckad kommunikation

- översiktligt redogöra för retorikens teorier och metoder

- förbereda strukturerade och mottagaranpassade anföranden

- framföra olika typer av tal på ett för situationen funktionellt sätt

- analysera och diskutera egna och andras anföranden.

Undervisning

Kursen bygger framför allt på övningar i att förbereda, framföra och analysera olika typer av anföranden. Också autentiskt material analyseras, och icke-verbala aspekter av muntligt framträdande, som kroppsspråk och användande av tekniska hjälpmedel, diskuteras. Retorikens teorier och metoder uppmärksammas.

Undervisningen, som är obligatorisk, ges i form av föreläsningar, lektioner och övningar (individuellt och i grupp). Träning i eget framförande görs med stöd av videoinspelningar. Analysövningar av autentiskt material genomförs.

Examination

Muntlig och skriftlig examination. Fullgörande av enskilda uppgifter.

För student som ej godkänts på kursen anordnas tillfälle till ny examination inom rimlig tid.

En student som underkänts på kursen tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin