Ortnamn och personnamn

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV082

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV082
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Sv B/Sv2B

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska ortnamn och personnamn och deras bildning alltifrån äldsta tid. Kursen skall vidare ge kännedom om de viktigaste facktidskrifterna, om ortnamns- och personnamnspublikationer samt om källmaterial i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Innehåll

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Deltagande i exkursion, om sådan anordnas. Studiebesök i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin