IT, etik och organisation

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD004
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 p/90 hp datavetenskap och 20 p/30 hp matematik.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Redogöra för vilka etiska teorier och arbetsorganisationsteorier som är relevanta att använda vid analys vid konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa kunskaper och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa färdighet i att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o.d. i samband med IT-systemutveckling och användning.

Innehåll

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar med typiska problemfall, individuell inlämningsuppgift om etiska frågor relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, handledning av inlämningsuppgiften samt obligatoriska seminarier och gruppövningar.

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift samt deltagande i seminarier och gruppövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin