Klimatvariationer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen 120 p/180 hp med minst 60 p/90 hp inom området fysik, geovetenskap eller biologi.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande -

  • ha fördjupade kunskaper om klimatets variationer på tidsskalor 10 år till hundratals miljoner år (paleoklimatologi)
  • kunna tillämpa grundläggande kunskaper i meteorologi för att förstå klimat
  • ha kunskap om paleoklimatologiska arbetsmetoder, klimatindikatorer, dateringsmetoder och klimatfaktorer
  • förstå skillnaden mellan en klimatfluktuation och en klimatvariation
  • ha kunskap om metoder som kan användas för att studera / prediktera framtida klimat.

Innehåll

Klimatets variationer: isborrkärnor, sedimentprover, trädringsanalys, pollenanalys, utbredning av växter och djur, syreisotop analyser, kol-14 metoden, havsisutbredning, glaciärer, vatten nivån i avloppslösa sjöar. Klimatfaktorer: jordens banelement, kontinentaldrift, havsströmmar, vulkanism, bergsveckning, växthusgaser, solaktivitet, moln, global fördunkling (stoft). Klimatmodellering, IPCC, negativa- och positiva återkopplingsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin