Industriell marknadsföring, baskurs A

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE011

Kod
2FE011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2007
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

40 p/60 hp inom teknik/naturvetenskap samt grundläggande ekonomikurs om lägst 3 p/4,5 hp.

Mål

Kursen syftar till att öka kunskaper om struktur och processer i industriella marknader, industriell marknadsföring och industriell inköp. Målet är att introducera deltagarna till hur industriella marknader är strukturerad och vad som styr utbye och utbytesprocesser mellan köpare och säljare. Vidare analys kommer att inriktas till hur enskilda köpar-säljar förbindelser påverkas av kopplade relationer. Relationsaspekter kommer att analyseras utifrån olika produktionsteknologier och produkt typer. Strategiska aspekter inom industriellt marknader kommer också att analyseras utifrån ett strukturellt perspektiv.

De förväntade resultaten är att öka förståelse av

- hur industriella aktörer upprättar, underhåller och utvecklar relationer i industriella marknader.

- förutsättning och processer i industriella köpar-säljar relationer med avseende på olika produktions- och applikationsteknologier

- hur olika produkt typer kan strukturera köpar-säljar förbindelser

- vilka strategiska möjligheter aktörer på marknader kan ha inom ramen på de olika strukturella relationer som existerar i industriella marknader.

Innehåll

Kursen introducerar en rad viktiga aspekter av industriell marknadsföring. Bl.a. diskuteras hur variationer i relationer mellan köpande och säljande företag kan bero på den produktionsteknologi som används. Kursen avhandlar också hur olika produkt typer kan strukturera köpar-säljar förbindelser. Dessutom tar kursen upp vilken roll relationer spelar för utbytesaktiviteter och vad det kostar att utveckla relationer mellan köpare och säljare. Även strategiska frågor diskuteras, varvid fokus ligger på hur relationerna genererar möjligheter alternativ brist på möjligheter till att agera strategiskt.

PM

Skriftligt prov

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Seminarierna förutsätter mycket aktiv medverkan.

Examination

Kursen examineras genom ett prov om 7,5 högskolepoäng som omfattar seminarier och ett skriftligt prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmoment.

Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade innan nästpåföljande studieperiods början, vilket vanligtvis betyder senast fyra veckor efter det att kursen är avslutad. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela provet (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin